DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5/2024

22/05/2024 16:59
Ngày 22/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 4334/VPUBND-NVK về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5/2024 và tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Trước đó, ngày 20/5/2024, UBND tỉnh nhận được Công văn của Bộ Y tế số 2686/BYT-KCB về  tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá ngày 31/5/2024 và tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2024 được phát động với chủ đề “Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá”. Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá; hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31/5. Cụ thể như sau:

Tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược quốc gia về phòng, chống thuốc lá đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống thuốc lá đến năm 2030; kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống thuốc lá; chỉ đạo việc lồng ghép hoạt động phòng, chống thuốc lá trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đưa nội dung phòng, chống thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa là quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của mạng lưới công tác viên về phòng, chống tác hại thuốc là tại cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phàm về phòng, chống tác hại thuốc lá.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024 về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc là nung nóng. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được cấp phép kinh doanh, sử dụng trên thị trường. Tăng cường thông tin giáo dục, truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc là từ ngày 25 đến ngày 31/5/2024.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương phối hợp chặt với cơ quan đầu mối về phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh, căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá.

Căn cứ nội dung trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung trên. Đề xuất, báo cáo Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.