DetailController

Giáo dục

Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)

23/11/2022 00:00
Ngày 18/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023).

Thông qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Ấp Bắc trong sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển và bảo vệ Đất nước. Qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào: Diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của Chiến thắng Ấp Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định đây là trận đầu tiên quân và dân ta đánh bại chiến thuật "trực thăng vận", "chiến xa vận" của Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn, mở đường cho cao trào tiêu diệt sinh lực địch trong càn quét, bắn máy bay, đánh thiết giáp và đưa phong trào phá ấp chiến lược lên đỉnh cao; đánh dấu sự phát triển về thế và lực của ta, mở ra phong trào "Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”; đánh dấu sự chuyển biến về chất của chiến tranh cách mạng và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam.

Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, kịp thời của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta.

Thành tựu của đất nước, của tỉnh Tiền Giang sau 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc; sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang ba thứ quân; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tùy thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, có thể tổ chức tuyên truyền kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...), tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử...); sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội...

Yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng quy định, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân; gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương trong quý I năm 2023./.