DetailController

Chính trị

Tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án số 06 - ĐA/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới”

28/03/2023 17:00
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác giáo dục lý luận chính trị, ngày 16/3/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 131-KH/ĐUK tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án số 06 - ĐA/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới”.

Qua đó, coi việc học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với phổ biến, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên và người lao động. Kịp thời thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác giáo dục lý luận chính trị thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ tốt cho việc dạy và học lý luận chính trị; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở. Cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Đề án. Trong quá trình triển khai thực hiện cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá để điều chỉnh kịp thời, đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đầy đủ, toàn diện.

Về thời gian; lộ trình, các mục tiêu cụ thể được thực hiện theo Đề án số 06 - ĐA/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới”.

Về cơ sở vật chất, kỹ thuật: Đảng ủy Khối tiếp tục đề xuất việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập bồi dưỡng LLCT tại Đảng ủy như: Cải tạo lại khuôn viên, cảnh quan của cơ quan Đảng ủy; các hội trường tổ chức học tập, phòng họp trực tuyến, trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học tập,… để góp phần thực hiện tốt mục tiêu đến năm 2025 có cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến hiện đại theo nội dung của Đề án đã đề ra.

Kế hoạch đề ra các nội dung cần tập trung thực hiện đó là: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, thủ trươgnr các cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trước yêu cầu, nhiệm vụ mới. 

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng tổ chức, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ kiêm chức và tổ chức các hoạt động giáo dục LLCT.

Tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với Ban Tuyên giáo Đảng ủy để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT hằng năm; đảm bảo việc tổ chức dạy và học lý luận chính trị được thuận lợi, đúng yêu cầu, mục đích đề ra. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng, hiệu quả của người học sau các lớp đào tạo lý luận chính trị. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, giáo án, phương pháp giảng dạy, học tập; thường xuyên bổ sung, cập nhật kiến thức mới, chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh, của Đảng ủy Khối đến học viên tham gia học tập tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp đối tượng kết nạp đảng; làm tốt việc phối hợp với Trường Chính trị tỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo các chương trình sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Chủ động thông tin thời sự, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đề cao, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và vai trò tham mưu của cơ quan giúp việc trong lĩnh vực giáo dục LLCT; theo dõi, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện tốt hoạt động của công tác giáo dục lý luận chính trị. Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giao ban, sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác giáo dục lý luận chính trị hằng năm.

Hằng năm, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở chủ động rà soát, đề xuất học viên theo học các lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới kết nạp, lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của Đảng ủy tổ chức (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) để xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cụ thể, đồng thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cấp kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập, bồi dưỡng LLCT tại Đảng ủy Khối./.