DetailController

Chính trị

Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2023

15/06/2023 16:30
Ngày 15/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2023. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo chuyên đề “Những điểm cơ bản về bảo hiểm xã hội tự nguyện; Một số thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023”.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (từ ngày 15 đến 17/5/2023) với các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; một số vấn đề quan trọng khác. Tích cực động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng; tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, công cuộc cải cách, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị đem lại những giá trị tích cực lâu dài. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; các luật mới ban hành; việc triển khai thực hiện văn bản mới của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành. Trong đó chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy vá cấp ủy các cấp, các văn bản Trung ương, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả nhiệm kỳ. Tập trung tuyên truyền về diễn biến, kết quả Kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XV diễn ra tại Hà Nội từ 22/5 đến 23/6/2023; tuyên truyền các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 6, 7 như Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7), Ngày thương binh liệt sĩ (27/7), Ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7)… Tiếp tục tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, dân số, dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước gắn với những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xây dựng Đảng, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2023. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII). Tuyên truyền nhất quán về quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường thông tin tuyên truyền chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, bão. Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; 75 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo tỉnh./.