DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 387-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đang bộ tỉnh

19/01/2022 00:00
Ngày 19/01, Ban Chấp hành Đảng bộ tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 387-QĐ/TU ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Quyết định số 387-QĐ/TU ban hành Đề án của về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh, công tác triển khai của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Kịp thời quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, đặc biệt đã ban hành mới nhiều văn bản, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát năm sau cao hơn năm trước, nội dung đã tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, thực chất hơn, tình trạng né tránh, ngại va chạm từng bước được khắc phục; kịp thời xử lý nghiêm minh và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Sau 05 năm, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát 6.788 lượt tổ chức đảng và 6.582 đảng viên. Riêng năm 2021, kiểm tra, giám sát 3.212 tổ chức đảng và 2.779 đảng viên. UBKT các cấp, cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng thường xuyên được quan tâm, kiện toàn, củng cố, từng bước nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế: Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác giám sát thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc thực hiện thông báo kết luận sau thanh tra, giám sát chưa thường xuyên, quyết liệt; công tác phối hợp vẫn còn những hạn chế…

          Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cấp ủy các cấp đã thảo luận, cho ý kiến đánh giá làm rõ những kết quả triển khai tại các đơn vị, địa phương, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Năm 2022, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội nghị đã thống nhất đề ra 13 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để chủ động triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn diện, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo chương trình, kế hoạch đề ra.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương biểu dương và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong việc triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian qua. Định hướng thời gian tới, trước yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, cấp ủy, UBKT các cấp cần kịp thời tổ chức, quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí như: quản lý đất đai, cán bộ, môi trường, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, giải phóng mặt bằng…không để phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp, sát với thực tiễn địa phương, đơn vị và định hướng của cấp trên, nâng cao hiệu quả thực hiên công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề đảm bảo toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, truyền thông về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác nắm tình hình. Nâng cao chất lượng phối hợp, theo hướng chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

          Với những kết quả đã đạt được, đã có 20 tổ chức Đảng và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.