DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Thu ngân sách địa phương tháng 01/2023 ước đạt 1.823.432 triệu đồng

03/02/2023 00:00
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thu ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 01/2023 đạt 1.823.432 triệu đồng, bằng 9% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và bằng 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao.
Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, góp phần thu ngân sách cho địa phương

Trong đó: Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 320.320 triệu đồng. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương 858.000 triệu đồng. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 645.112 triệu đồng.

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 1/2023 đạt 1.446.300 triệu đồng, bằng 7% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó: Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 440.000 triệu đồng, bằng 10% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Chi thường xuyên ước thực hiện 800.000 triệu đồng, bằng 9% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương ước thực hiện 205.000 triệu đồng, bằng 3% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Các tổ chức tín dụng đã tích cực triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước liên quan đến tiền tệ, tín dụng và lãi suất; đồng thời đẩy mạnh công tác huy động vốn, tập trung các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, cho vay các chương trình ưu tiên. Tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng đạt 38.920 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2021; trong đó vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư ước đạt 30.180 tỷ đồng, tăng 15,8%. Tổng dư nợ toàn địa bàn đạt 32.970 tỷ đồng, tăng 12,5%. Nợ xấu toàn địa bàn ở mức dưới 2% tổng dư nợ.

Thời gian tới, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai linh hoạt, chủ động, chặt chẽ, hiệu quả dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; chuẩn bị công tác quyết toán ngân sách địa phương năm 2022. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2023. Triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025./.