DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Kết quả thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh trong năm 2022

21/12/2022 00:00
Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến Đề án 06/CP. Thường xuyên có sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức triển khai. Đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.
Công an huyện Lạc Sơn phối hợp với Công an xã hướng dẫn công dân tải, cài đặt và đăng ký tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an tại các xóm, phố trên địa bàn.

Công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án 06/CP được đẩy mạnh, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú phù hợp với từng đối tượng. Từ đó, giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn, tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong toàn xã hội. Trong đó đã đăng tải 185 tin, bài, ảnh; 7 phóng sự có nội dung liên quan đến tiện tích của Đề án 06; phát hành 600 tờ rơi, treo 172 áp phích tuyên tuyền. Đến nay, toàn tỉnh có 193.244 công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh, xây dựng được 162 mô hình Tổ Công tác chuyển đổi số cộng đồng để hướng dẫn công dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ Chính phủ giao, đảm bảo kết nối, tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu, tỉnh đã khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo hệ thống vận hành thống suốt. Hiện nay, tỉnh đã cung cấp 22/25 dịch vụ công thiết yếu mức độ 3 và 4. Đồng thời tích hợp 1.387 dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Với tên miền dichvucong.hoabinh.gov.vn hiện đang cung cấp 1.623 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cổng dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận 374.822 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 85,12% hồ sơ tiếp nhận, giải quyết. Hiện tỉnh đang tiếp tục hoàn thành việc kết nối các hệ thống thông tin của cơ quan Trung ương với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ, ngành.

Lực lượng Công an tỉnh thường xuyên bổ sung, hoàn thiện dữ liệu vào Cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo cho hoạt động tạo lập định danh điện tử đối với công dân. 100% yêu cầu từ công dân về tạo lập danh tính điện tử được giải quyết. Trong năm, lực lượng đã thực hiện thu nhận 67.426/69.745 hồ sơ Căn cước công dân. Đồng thời, tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho 193.244 trường hợp. Báo cáo đề xuất Cục C06 hủy xác lập lại số định danh cá nhân cho 6.176 trường hợp. Toàn tỉnh hiện đã trả 649.496 thẻ Căn cước công dân.

Các phần mềm phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được duy trì, vận hành hiệu quả, thường xuyên có các giải pháp cải tiến, nâng cấp theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi tối đa cho người dùng, nhưng vẫn tuân thủ chặt chẽ các quy trình thực hiện thủ tục liên thông. Để Cổng dịch công và phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu mới về trình từ, thủ tục, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý I/2023.

Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh miền núi, trình độ dân trí chưa đồng đều, người dân chưa có điều kiện tiếp cận, sử dụng các dịch vụ cung cấp trên nền tảng trực tuyến làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai Đề án 06. Cùng với đó là nguồn nhân lực có trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế.

Khắc phục dứt điểm những hạn chế trên, trong năm 2023, tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả nội dung Đề án 06 đúng tiến độ. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyên truyền và chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục tổ chức cấp tài khoản đinh danh điện tử, cấp Căn cước công dân cho toàn bộ Nhân dân trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành khi thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ Cở sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới./.