DetailController

Giáo dục

Xây dựng xã hội hỌc tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

17/01/2024 16:50
Ngày 15/01, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập và Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-BCĐ về việc xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024.
Năm 2024, tỉnh Hòa Bình phấn đấu đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2

Mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục: 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt tỷ lệ 100%; tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 10/10 huyện, thành phố triển khai thực hiện các điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo; 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt tỷ lệ 100%; tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 09/10 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, đạt 90%; có 01 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt 10%.

Về năng lực cơ bản và trình độ của người dân: 47% số người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin; 48% số người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống; Khoảng 22% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 11% dân số có trình độ đại học trở lên.

Về hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục: 57% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 68% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục.

Xây dựng các mô hình học tập trong xã hội: 35% dân số công dân đạt danh hiệu công dân học tập; Triển khai mô hình huyện, thành phố được công nhận danh hiệu huyện/thành phố học tập.

Về mục tiêu phổ cập mẫu giáo mầm non cho trẻ 5 tuổi

Tiêu chuẩn: Huy động 100% số trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi ra lớp và được học 2 buổi/ngày. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Huy động trên 60% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

Điều kiển đạt chuẩn: Đội ngũ giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ PGCD mầm non cho trẻ em 5 tuổi đạt theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT.

Số đơn vị đạt chuẩn: 151/151 xã, phường, thị trấn và 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Về phổ cập giáo dục tiểu học

Tiêu chuẩn: Huy động 100% trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1; Đạt 97% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học; Huy động trên 60% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

Điều kiển đạt chuẩn: Đội ngũ giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ PGCD tiểu học đều đạt theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT.

Số đơn vị đạt chuẩn: Phấn đấu 151/151 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD tểu học mức độ 3. 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3. Tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3.

Về phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Tiêu chuẩn: Huy động 01 lớp với 25 học viên học bổ túc THCS tại xã Hang Kia huyện Mai Châu; Độ tuổi 15-18 có bằng tốt nghiệp THCS đạt tỉ lệ 98.0% trở lên; Số thanh niên, thiếu niên 15 đến 18 tuổi đang học chương trình GDPT, GDTX, GDNN, đạt trên 90%; Huy động trên 60% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

Điều kiển đạt chuẩn: Đội ngũ giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ PGCD trung học cơ sở đều đạt theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT- BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT.

Số đơn vị đạt chuẩn:  Phấn đấu có 147/151 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 3; có 4/151 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD Trung học cơ sở mức độ 2. 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 2; 9/10 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD Trung học cơ sở mức độ 3. Tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 2.

Trong công tác xóa mù chữ

Tiêu chuẩn: Huy động 03 lớp với 100 học viên học các lớp XMC và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ tại xã Hang Kia, xã Pà Cò huyện Mai Châu; 99,97% người trong độ tuổi 15 – 35 biết chữ mức độ 1 (hoàn thành lớp 3) và 99.90% biết chữ mức độ 2 (hoàn thành lớp 5); 99.90% trở lên người trong độ tuổi 15 – 60 biết chữ mức độ 1 và 99.13% trở lên người biết chữ mức độ 2.

Điều kiển đạt chuẩn: Về người dạy và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Xóa mù chữ đều đạt theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT.

Số đơn vị đạt chuẩn: Phấn đấu 150/151 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 1/151 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2./.