DetailController

Giáo dục

Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

05/10/2022 00:00
Thời gian qua, đội ngũ trí thức của tỉnh phát triển nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh là 29.398 người. Trong đó có 6 người trình độ tiến sỹ và chuyên khoa II, 372 người có trình độ Thạc sỹ và chuyên khoa I, 9.575 người có trình độ đại học, 5.237 người có trình độ cao đẳng. Về lý luận chính trị, có 496 người có trình độ cử nhân và cao cấp, 879 người có trình độ trung cấp. Trong đó, cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 51%.
Tỉnh tổ chức tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Hoà Bình lần thứ I, năm 2022

Đội ngũ trí thức của tỉnh đã cơ bản phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong nghiên cứu và đề xuất những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ. Góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực của địa phương; phát huy được vai trò của mình trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Để nâng cao chất lượng, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh nói chung, phát triển đội ngũ trí thức nói riêng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành cũng như các cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân lực, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học trên địa bàn. Tiêu biểu như: Đề án soos 04 ngayf 11/10/2021 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; đề án xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh; chính sách đặc thù đối với giáo viên và học sinh trường THPT Chuyên; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của đội ngũ trí thức ngày càng được cải thiện tốt hơn. Đặc biệt, việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, triển khai công việc đã tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức được rèn luyện, phát huy năng lực. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp được triển khai tới 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia. Trong công tác cán bộ, luôn có sự quan tâm đối với những trí thức trẻ, trí thức có các chuyên ngành mới và thiếu để tuyển dụng, bố trí công việc.

Đồng thời, hàng năm có kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức được quan tâm. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã có 73 trí thức được tôn vinh, nhận các danh hiệu. Trong đó có 8 Nhà giáo Nhân dân, 22 Nhà giáo ưu tú, 1 Thầy thuốc Nhân dân, 10 Thầy thuốc ưu tú, 14 Nghệ sĩ ưu tú và 18 Nghệ nhân ưu tú./.