DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Xây dựng nông thôn mới ở Vùng đất chiến khu Thạch Yên

25/10/2012 00:00
Là một trong những địa phương thuộc vùng đất chiến khu cách mạng Thạch Yên-Cao Phong, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, trong những năm gần đây Xã Yên Thượng huyện Cao Phong đã có những biện pháp cụ thể để trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Là một xã đặc biệt khó khăn, có điểm xuất phát thấp, xã Yên Thượng đã xác định xây dựng nông thôn mới bắt đầu từ ý thức của người dân. Vì vậy công tác thông tin tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức cho người dân về chủ trương, ý nghĩa, giá trị của việc xây dựng nông thôn mới luôn được lãnh đạo địa phương coi trọng. Trong đó đặc biệt quan tâm tới việc phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Xã Yên Thượng đã bám vào các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tối đa các nguồn thu, nguồn lực sẵn có trên địa bàn, huy động sự đóng góp của dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Cùng với những việc làm cụ thể trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong những năm gần đây, xã Yên Thượng còn được Đảng, nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt khá. Năm 2011 tốc độ tăng trưởng đạt 11,5 %. Số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia là 98%, trường học xây dựng có 3 cấp học: mầm non, tiểu học và THCS, trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2012 đạt 7,6 triệu đồng/1người/ 1năm, đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân trong xã tiếp tục nỗ lực hơn trong phát triển kinh tế, vươn lên trong xóa đói giảm nghèo.

Hiện nay xã Yên Thượng huyện cao Phong đã đạt được 3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới bao gồm tiêu chí đường giao thông, trạm y tế, trường học. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của vùng đất chiến khu xưa, thời gian tới xã Yên Thượng tiếp tục định hướng phát triển kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững, người dân tích cực hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế như: cải tạo vườn tạp, đưa giống ngô, lúa mới vào thâm canh, đưa cây mía lên đồi... góp phần thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, thay đổi bộ mặt nông thôn vùng chiến khu cách mạng Thạch Yên - Cao Phong./.