DetailController

Tin từ các đơn vị

Xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới

14/08/2023 16:30
Trong giai đoạn 2018-2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, hội viên nhận thức đầy đủ về tổ chức Hội và phong trào nông dân; đặc biệt là việc cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và các Chỉ thị, kết luận, nghị quyết của các cấp, các ngành. Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã tích cực, chủ động đề xuất tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản Đề án, kết luận, chỉ thị để tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với tổ chức Hội Nông dân.
Nhiều chi hội nông dân nghề nghiệp được thành lậplà những mô hình điển hình trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tăng khả năng thu hút đông đảo nông dân cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng

Thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, của Trung ương, của tỉnh, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, sắp xếp, củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ Hội tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Hội; hiện nay toàn tỉnh có 10 Hội Nông dân huyện, thành phố, 151 cơ sở Hội, 1.469 chi Hội, 2.441 tổ Hội. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về đẩy mạnh xây dựng chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp đạt kết quả tốt.  Thành lập mới được 94 Chi hội nông dân nghề nghiệp với 1.736 thành viên, 606 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 5.417 thành viên nâng tổng số lên 100 chi hội nông dân nghề nghiệp với 2.359 thành viên, 650 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 5.769 thành viên. Có một số mô hình điển hình trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao tư duy tự lực, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của hội viên, tăng khả năng thu hút đông đảo nông dân cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ sở Hội và chi Hội được nâng lên. Các chi, tổ Hội thường xuyên duy trì sinh hoạt, kết hợp lồng ghép tại các buổi họp thôn, xóm và sinh hoạt định kỳ theo quy định, qua đó đã mở rộng đối tượng kết nạp đã thu hút đa dạng thành phần, đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội, tỷ lệ hội viên tăng hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 6.495 hội viên (đạt 162,3% so với chỉ tiêu Đại hội), đến nay tổng số hội viên toàn tỉnh 130.218 hội viên. Công tác quản lý hội viên ngày càng tốt hơn; chất lượng hội viên được nâng lên, gắn bó với Hội. Thông qua việc lập sổ theo dõi hội viên, sổ thu hội phí, sổ nghị quyết chi Hội; đã thực hiện quản lý cán bộ bằng phần mềm qua internet; 98% hội viên nông dân được phát thẻ hội viên Các cấp Hội làm tốt công tác củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hàng năm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức Hội. Công tác xây dựng quỹ Hội được duy trì và phát triển, quản lý quỹ được thực hiện đúng quy định, sử dụng đúng mục đích việc thu nộp hội phí được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Hiện nay toàn tỉnh có 100% chi hội có quỹ, mức xây dựng quỹ hội bình quân đạt 91.088 đồng/hội viên/năm (đạt 113,6% so với chỉ tiêu Đại hội).

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Hội được chú trọng, nhất là cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số; chất lượng cán bộ được nâng lên, được nhân dân tín nhiệm, cấp ủy tin tưởng. Trong nhiệm kỳ, cán bộ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là 292 đồng chí, đội ngũ cán bộ cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu về trình độ cán bộ theo quy định. Đến nay, 100% cán bộ Hội được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội, 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện và cán bộ Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định. Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy, chính quyền về điều động, luân chuyển cán bộ, thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ lãnh đạo Hội các cấp.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức, trong nhiệm kỳ vừa qua, 100% các huyện, thành Hội đạt từ loại khá trở lên; 100% Cơ sở Hội đạt từ loại khá trở lên (đạt 117,6%  so với chỉ tiêu Đại hội); có 97,6% Chi Hội đạt từ loại khá trở lên (đạt 130,1% so với chỉ tiêu Đại hội). Có 97,5 tổ hội đạt loại khá trở lên (đạt 130% so với chỉ tiêu Đại hội)./.