DetailController

Chính trị

Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch của ban Thường vụ Tỉnh ủy

12/06/2023 16:30
Thực hiện Kế hoạch số175-KH/TU, ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụTỉnh ủy về thực hiện Kết luận số50-KL/TW, ngày 28/02/2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kếhoạch số176-KH/TU, ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụTỉnh ủy về xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, ngày 09/6/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1184-CV/BTGTU về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Các cơ quan báo chí Trung ương thường  trú  tại  tỉnh,  Ban  Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và nội dung các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã đề ra trong Kế hoạch.

Nội dung tuyên truyền trọng tâm gồm có: Những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hóa, cụ thể hóa thành các văn bản phù hợp với tình hình thực tiễn để tổ chức thực hiện; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ tỉnh tới cơ sở; Phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá tình hình, triển vọng triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, từ đó để các cấp ủy, chính quyền giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế; Về tình hình, kết quả nổi bật, những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đón Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trí, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nahan dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng;…

Nội dung tuyên truyền thường xuyên gồm có: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng và việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nghị quyết của Đảng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên; Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng; Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nghiên cứu xây dựng, ban hành mới các quy chế, quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng và rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định không còn phù hợp với thực tiễn; Về vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tự phê bình, phê bình và tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng; Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để huy động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Việc nghiên tứu, tổng kết thực tiễn, nhất là việc tổng kết những mô hình thí điểm về tổ chức – cán bộ và phát triển lý luận về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lên nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…/.