DetailController

Quốc phòng - An ninh

Tuyên truyền, rà soát, kiểm tra xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

06/06/2023 16:00
Thời gian qua, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin tạm trú của người nước ngoài, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm về cư trú của người nước ngoài, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự địa bàn.

Tuy nhiên, từ thời điểm đại dịch Covid -19 bùng phát đến nay, công tác tuyên truyền, rà soát, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam bộc lộ một số hạn chế, bất cập, một số địa phương trên cả nước còn để xảy ra tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, lợi dụng địa bàn để cư trú, hoạt động trái phép, tìm đường đi nước thứ ba. Hình thành đường dây giả mạo giấy tờ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép... Với chủ trương mở cửa lại hoàn toàn và thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, phát triển du lịch và tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú hoạt động tại Việt Nam, dự báo thời gian tới người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và đến địa bàn tỉnh cư trú, hoạt động sẽ ngày càng gia tăng. Do đó, công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh hết sức quan trọng và cần thiết.

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-BCA-A08 ngày 08/5/2023 của Bộ Công an, ngày 05/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 806/UBND-THNV về việc tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, người lao động, công dân nắm rõ, đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam; rà soát, kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài; kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm liên quan đến cư trú, hoạt động của người nước ngoài. Tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài, nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú hoạt động trên địa bàn. Các đơn vị có trách nhiệm đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, những tồn tại, thiếu sót; kịp thời tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục và triển khai các giải pháp tăng cường quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác phối hợp quản lý người nước ngoài.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu quản lý nghiêm người nước ngoài làm việc, lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp trao đổi với Công an tỉnh để theo dõi, quản lý số lao động người nước ngoài vào địa bàn lao động, làm việc ngay từ khi làm thủ tục cấp giấy tờ liên quan đến lao động việc làm của các cơ quan, doanh nghiệp; phối hợp kiểm tra, xử lý người nước ngoài khi có dấu hiệu vi phạm.

 UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài ngay tại cơ sở thuộc phạm vi địa phương quản lý; quy định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và người đứng đầu các lực lượng có liên quan khi để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến các tổ chức, cá nhân lợi dụng, tiếp tay cho người nước ngoài phạm tội, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức ra quân tuyên truyền, rà soát, quản lý người nước ngoài. Rà soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phm trong cư trú, hoạt động của người nước ngoài và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.