DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Từ năm 2019 – 2023: Toàn tỉnh thực hiện trồng rừng thay thế trên 211 ha

23/04/2024 16:30
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, từ năm 2019 – 2023, diện tích được giao trồng rừng phòng hộ thay thế trên địa bàn tỉnh là 211 ha.
Tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện trồng rừng thay thế, góp phần bảo vệ môi trường

Hàng năm, căn cứ diện tích được nghiệm thu Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà đã thanh toán tiền công trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng cho các hộ dân tham gia trồng rừng tại 08 xã thuộc 03 huyện Đà Bắc, Mai Châu và Cao phong. Trong 05 năm từ năm 2019 đến năm 2023, tổng số tiền nhân công Ban đã thanh toán cho các hộ dân là trên 4,8 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, việc trồng rừng thay thế còn gặp nhiều khó khăn do thời vụ trồng rừng thường thực hiện vào tháng 6 đến tháng 8 (sau khi dự toán thiết kế được phê duyệt) nên dễ bị côn trùng phá hoại, làm giảm diện tích trồng rừng. Các quy định về thiết kế, đấu thầu cây giống thực hiện theo quy định xây dựng cơ bản nên khó áp dụng trong lâm nghiệp để đảm bảo kịp thời vụ trồng rừng. Quy định về loài cây khi trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chưa được phù hợp. Diện tích đất trống đảm bảo tiêu chuẩn trồng rừng phòng hộ thay thế không tập trung mà nằm rải rác, manh mún nhỏ lẻ, đã được thiết kế trồng rừng bằng nguồn vốn ngân sách của các chương trình, dự án Đặc điểm địa hình có độ dốc lớn. Khó khăn trong công tác vận động và thực hiện trồng rừng. Do đó, cần thiết phải có cơ chế cho phép thực hiện trồng rừng bằng cơ chế đặc thù trong thiết kế và lựa chọn cây giống để đảm bảo thời vụ, chất lượng trồng rừng; cho phép trồng lại rừng phòng hộ trên những diện tích đã được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhưng hiện nay không có rừng./.