DetailController

Giáo dục

Triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023

28/10/2022 00:00
Ngày 26/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 3133/SDG&ĐT-VP về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023.

Theo đó, yêu cầu các Sở, Ngành có các cơ sở giáo dục trực thuộc; UBND huyện, thành  phố; phòng GD&ĐT huyện, thành phố; các đơn vị, trường học trực thuộc Sở  GD&ĐT; trường Chính trị tỉnh Hòa Bình chỉ đạo triển khai xét tặng danh hiệu  “Nhà giáo Nhân dân” (NGND), “Nhà giáo Ưu tú” (NGƯT) bảo đảm chính xác, công bằng, công khai,  dân chủ và tự nguyện; chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy, nhà  giáo là nữ, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là người dân tộc ít người, nhà giáo  công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xét tặng cần  thực hiện đúng đối tượng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và thời  gian quy định. 

Về đối tượng áp dụng, thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP.  Tại thời điểm đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, nhà giáo, cán bộ quản lý  giáo dục công tác tại địa bàn nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng tại địa bàn đó; nhà  giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng  của đối tượng đó. Đối tượng giáo viên được biệt phái lên phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT làm  việc áp dụng quy định trên, cụ thể tại thời điểm xét đang công tác theo vị trí việc  làm là chuyên viên Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

Đối tượng áp dụng tại điểm c, d khoản 1 Điều 2 Nghị định số  27/2015/NĐ-CP được hiểu như sau: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ theo chế độ bảo hiểm  xã hội từ ngày 01/01/2020 cho đến thời điểm đề nghị xét tặng, thuộc đối tượng đề  nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2023. Tiêu chuẩn thành tích liền kề  năm đề nghị xét tặng là thành tích liền kề năm có quyết định nghỉ chế độ bảo hiểm  xã hội. Các nhà giáo đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục giảng dạy, quản  lý tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu NGND,  NGƯT theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP khi  có hợp đồng giảng dạy cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập và tham gia  xét tặng danh hiệu thi đua hằng năm.

Về thời gian, Danh hiệu NGND được xét tặng cho các nhà giáo đã được phong tặng danh  hiệu NGƯT và sau đó tiếp tục đạt được các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1,2,3 và 4  Điều 8 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP. Riêng quy định tại khoản 5 Điều 8 được áp  dụng cho toàn bộ quá trình công tác của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Cán bộ quản lý giáo dục có đủ số năm trực tiếp giảng dạy mới đủ điều  kiện đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. Thời gian làm cán bộ quản lý giáo  dục nhưng vẫn tham gia giảng dạy được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục nhưng không được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy. Thời gian giảng dạy hợp đồng của nhà giáo do cơ quan có thẩm quyền ký  theo quy định của pháp luật được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy. Thành tích năm liền kề năm đề nghị xét tặng là thành tích đạt được trong  năm học 2021-2022 đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc diện xét  khen thưởng theo năm học và năm 2022 đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo  dục thuộc diện xét khen thưởng theo năm công tác. 

Trong cùng 01 năm nhà giáo đạt các danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy  giỏi cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cơ sở và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, các  Bộ, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, các Bộ thì được tính 01 thành tích cấp cơ sở và 01  thành tích cấp tỉnh, Bộ. 

Tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, tỉnh  quản lý trực tiếp có thể dùng minh chứng Cờ thi đua nêu trên để thay cho minh  chứng danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc. 

Ngoài ra, trong đó cũng nêu rõ các thủ tục, hồ sơ và các vấn đề liên quan đến quy trình xét tặng.

Về thời hạn nộp hồ sơ, các Hội đồng cấp cơ sở tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT nộp hồ sơ về  Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo trước  ngày 15/12/2022.  

Các Hội đồng cấp cơ sở tại đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc  các Sở, ngành của tỉnh nộp hồ sơ về các sở, ngành trực tiếp quản lý trước ngày  10/12/2022.

Các Sở, ngành có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT  năm 2023 có trách nhiệm tập hợp hồ sơ để nộp về Hội đồng Sở Giáo dục và Đào  tạo  trước ngày 15/12/2022. /.