DetailController

Giáo dục

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2022-2023

06/09/2022 00:00
Ngày 31/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) đã có hướng dẫn 2351 thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2022-2023.
Ngành Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Theo đó, triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT). Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thúc đẩy thực hiện đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học. Bảo đảm an toàn trường học; chủ động, linh hoạt thực hiện kế hoạch năm học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, ngành GD&ĐT yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT. Tiếp tục thực hiện tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền về đổi mới GDPT; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa GDPT mới, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 21/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường phổ thông Dân tộc nội trú nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp cơ bản của ngành phù hợp với giáo dục trung học, điều kiện từng địa phương, cơ sở giáo dục, gắn với việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong mỗi cơ sở giáo dục.

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ cho các nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ; các nhà trường xây dựng quy chế gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong các trường phổ thông với chất lượng giáo dục của đơn vị, gắn trách nhiệm của cá nhân giáo viên với chất lượng giáo dục của bộ môn mình giảng dạy; thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội và kiểm tra của cấp trên. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức giáo dục, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; đặc biệt chú trọng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và kết quả thi cuối cấp THPT. Tiếp tục tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, tư vấn tâm lý trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trong GDPT giai đoạn 2018-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 137/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả hoạt động đánh giá, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia./.