DetailController

Văn hóa

Triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

22/03/2022 00:00
Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyền truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động để từng bước giảm dần số vụ bạo lực gia đình, kịp thời hồ trợ người bị bạo lực gia đình, ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47, về Triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra 8 mục tiêu chính gồm: (1) Phấn đấu có 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức tại các thôn, tố dân phố

(2)Phấn đấu các kênh chương trình truyền hình của Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, có chuyên trang, chuyên mục về công tác phòng, chống bạo lực gia đình được phát sóng định kỳ hàng quý.

(3)Phấn đấu có trên 70% số người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình.

(4) Phấn đấu có 95% số người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe.

(5)Phấn đấu có trên 80% số người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực.

(6)Phấn đấu có 90% các thôn, bản, tổ dân phố có cộng tác viên dân sổ thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

(7)Phấn đấu có 95% xã, phường, thị trấn duy trì Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

(8)Phấn đấu có 90% người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND tỉnh giao Sở VH,TT&DL là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UB MTTQ tỉnh, các đoàn thể tỉnh và cơ quan liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai các nội dung trong Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Chịu trách nhiệm xây dựng các nội dung truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các địa phương tổ chức đa dạng hóa các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý vụ việc bạo lực gia đình; quy trình bảo vệ an toàn, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, cung cấp và tư vấn thông tin về quyền, nghĩa vụ cho người bị bạo lực cho từng nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác phòng, chống bạo lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình./.