DetailController

Giáo dục

Triển khai thí điểm giáo dục STEM cấp tiểu học

25/10/2022 00:00
Để tổ chức thực hiện triển khai giáo dục STEM cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm giáo dục STEM cấp tiểu học tại địa phương; bố trí nguồn kinh phí, trang bị cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện giáo dục STEM trong các cơ sở giáo dục theo quy định. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh về vai trò của giáo dục STEM, tạo sự đồng thuận, huy động nguồn lực của cộng đồng triển khai thực hiện hiệu quả thí điểm giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Bài học STEM là hình thức tổ chức dạy học tích hợp, tăng cường tổ chức dạy học tích hợp nội môn (thiết kế các chủ đề trong cùng môn học) hoặc liên môn (xây dựng các chủ đề của các môn học thuộc lĩnh vực STEM; tổ chức sinh hoạt chuyên môn để xây dựng bài học STEM. Nội dung bài học STEM bảo đảm yêu cầu cần đạt của các môn học trong cấu phần STEM như Toán, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Tin học, Công nghệ, Mĩ thuật và một số môn học khác. Tổ chức thực hiện bài học STEM dựa trên quy trình khám phá khoa học hoặc quy trình thiết kế kỹ thuật với các hoạt động phù hợp, sử dụng các thiết bị dạy học cấp tiểu học theo quy định, sử dụng đồ dùng học tập của học sinh trong các môn học và các vật tư, vật liệ dễ tìm, sẵn có đối với học sinh và giáo viên. Khuyến khích sử dụng các nguồn tài nguyên số bổ trợ, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm có thể truy cập và sử dụng để học sinh chủ động học tập.

Hoạt động trải nghiệm STEM được tổ chức thông qua hình thức câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm STEM xây dựng thành các chủ đề hoạt động dựa trên dạy học tích hợp liên môn, tổ chức các hoạt động giúp học sinh huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng, năng lực, giải quyết vấn đề có tính thực tiễn một cách linh hoạt, hiệu quả và sáng tạo; các hoạt động trải nghiệm STEM được xây dựng trong kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với thực tế địa phương. Hoạt động trải nghiệm giáo dục STEM được tổ chức trong khuôn viên nhà trường, ngoài khuôn viên nhà trường, hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế tại các địa điểm phù hợp theo sở thích, năng khiếu và nguyện vọng của học sinh, tạo hứng thú và động lực hco học sinh học tập, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Tổ chức ngày hội STEM phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện thực tế tại địa phương.

Hướng dẫn giáo viên thông qua quá trình tổ chức dạy học STEM và hoạt động trải nghiệm STEM phát hiện học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, tạp điều kiện thuận lợi cho các em tham gia nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dưới hình thức một đề tài/dự án nghiên cứu cá nhân hoặc nhóm nhiều học sinh dưới sự hướng dẫn của một giáo viên hoặc một nhóm giáo viên phối hợp với các lực lượng xã hội khác có liên quan đến nội dung hoạt động.

Năm học 2022 – 2023, mỗi trường xây dựng thực hiện thí điểm ít nhất 1 chủ đề/khối lớp/năm học. Trên cơ sở rà soát, đánh giá, Sở GD&ĐT tổ chức chuyên đề cấp tỉnh, từ đó đánh giá, phân tích, điều chỉnh để chuẩn bị cho triển khai nhân rộng toàn tỉnh./.