DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Nội chính tỉnh quý III năm 2022

21/07/2022 00:00
Quý II năm 2022, các cơ quan trong Khối Nội chính tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đạt kết quả rất đáng khích lệ. Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm và khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường; thực hiện các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu triển khai Kế hoạch đấu tranh, triệt phá nhiều các băng nhóm tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quý III năm 2022, khối Nội chính tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát Chương trình trọng tâm năm 2022; các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tập trung triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hiệu quả thiên tai; chủ động ngăn ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, không được để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành các "điểm nóng" về an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; đôn đốc các cơ quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh chỉ đạo; việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm hệ thống trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp các lực lượng chủ động quản lý, nắm địa bàn, tham mưu xử lý có hiệu quả mọi tình huống; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Công an tỉnh xây dựng và triển khai hiệu quả các các kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, các sự kiện chính trị. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, các vụ án trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tòa án nhân dân tỉnh làm tốt công tác kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, giải quyết kịp thời đúng thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, kiên quyết không để khiếu nại kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân. Cục Thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành án, nhất là các đơn vị có số lượng tiền thi hành án lớn, kết quả thấp để giải quyết dứt điểm các vụ việc, đảm bảo kết quả thi hành án có chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Thanh tra tỉnh tập trung xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng và đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật. Sở Tư pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy định. Hội Luật gia tỉnh tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; phổ biến giáo dục pháp luật; tham gia giám sát thi hành pháp luật; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu… Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ đất đai đảm bảo đúng quy định./.