DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử toàn dân trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

13/06/2024 14:15
Với mục tiêu quản lý đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe của người dân trên môi trường mạng, hình thành kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe của tỉnh được kết nối, liên thông với kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế và các hệ thống thông tin khác nhằm cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lý chuyên ngành Y tế; hỗ trợ công tác tổng hợp, phân tích thông tin dữ liệu, giúp việc dự báo, hoạch định chính sách, chỉ đạo hiệu quả về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Giúp người dân có thể theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân tại nhà liên tục, suốt đời; chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm các chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Ngày 11/6/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử toàn dân trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Mục tiêu cụ thể: Từ năm 2024 đến hết năm 2025, thực hiện lập tài khoản quản trị, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đạt ít nhất 90% dân số của tỉnh; cập nhật, bổ sung các dữ liệu sức khoẻ cá nhân của người dân đi khám sức khoẻ, khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Từ năm 2025 trở đi: Thực hiện quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, lập hồ sơ sức khỏe bổ sung cho người dân đảm bảo những năm tiếp theo trên 90% dân số được theo dõi, quản lý sức khỏe.

Nội dung thực hiện gồm:

Chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin: Trên cơ sở yêu cầu về tài nguyên do Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia - Bộ Y tế cung cấp, Sở Y tế thực hiện việc lập kế hoạch thuê hạ tầng công nghệ thông tin cài đặt phần mềm và mua chứng chỉ SSL cho tên miền, các hệ điều hành và ứng dụng (Window Server 2019, Oracle Database 19c) kèm theo phục vụ cho cài đặt các thành phần của Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Cài đặt các thành phần của Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử: Cài đặt các thành phần của Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử do Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia – Bộ Y tế cung cấp, gồm phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử dành cho cơ sở y tế và cổng tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử lên hạ tầng. 

Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin Thực hiện kiểm tra đánh giá an toàn thông tin.

Triển khai phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh: Tổ chức thực hiện hướng dẫn sử dụng phần mềm và bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài khoản sử dụng cho cán bộ CNTT, cán bộ phụ trách nhập liệu, sử dụng phần mềm các cơ sở y tế. Thành lập nhóm hỗ trợ người dùng, bao gồm thành viên của Sở Y tế, các cơ sở y tế. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành khai thác sử dụng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh.

Tạo lập Hồ sơ sức khỏe điện tử ban đầu: Hồ sơ sức khỏe điện tử ban đầu được tạo lập bằng một trong những hình thức sau: Kết nối, đồng bộ với Kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế. Tích hợp dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh từ các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Đối với những người dân chưa có trong cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử, thực hiện khám sức khỏe cho từng người dân để nhập thông tin vào phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử. Dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của tỉnh được làm sạch, xác minh thông tin với CSDLQG về dân cư.

Cập nhật dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử: Thường xuyên rà soát thông tin hành chính của người dân biến động (còn thiếu, đã chuyển khỏi địa bàn, tử vong...) để cập nhật, bổ sung lên hệ thống.

Xây dựng kho dữ liệu y tế và phần mềm khai thác, phân tích dữ liệu: Xây dựng, hoàn thiện các ứng dụng báo cáo đặc thù trên nền dữ liệu Hồ sơ sức khoẻ điện tử phục vụ cho công tác báo cáo, thống kê, xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Kết nối, đồng bộ dữ liệu với kho dữ liệu hồ sơ sức khoẻ của Bộ Y tế; kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng, đường truyền của các đơn vị Y tế để đảm bảo việc triển khai phần mềm. Trường hợp thực hiện có khó khăn vướng mắc, Sở Y tế báo cáo, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia - Bộ Y tế tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử; ứng dụng VTelehealth; sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cho người dân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất kinh phí triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định./.