DetailController

Giáo dục

Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2024

08/05/2024 15:08
Ngày 07/5, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 1259/KH-SGD&ĐT về triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2024.

Theo đó, nội dung triển khai như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1248/QĐ-TTgCP ngày 19/7/2021; Quyết định số 4501/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2021 của Bộ GD&ĐT về ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Phổ cập Bơi cho học sinh phổ thông và xây dựng hệ thống bể bơi trong trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2025”. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể để tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho CBGV, nhân viên, học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước. Đặc biệt là phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè năm 2024. Tham gia dự thi môn Bơi tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 khu vực I tại Phú Thọ (tháng 5/2024). Cử CBGV cốt cán tham dự các lớp tập huấn do Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho đội ngũ CBGV, nhân viên y tế cốt cán các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước tại các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố: Tổ chức triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo về đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước nêu trên. Xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, vùng miền; chỉ đạo các nhà trường triển khai hiệu quả tài liệu, các nhiệm vụ phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với học sinh; tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng, chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trước kỳ nghỉ hè năm học 2023-2024. Chỉ đạo các nhà trường thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt (phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can, khu vui chơi, hệ thống điện,…) trong khuôn viên nhà trường, kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục, đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Xây dựng các chuyên đề phòng, chống đuối nước thông qua các tình huống thực tế và tổ chức tuyên truyền, giáo dục kịp thời cho học sinh trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Tổ chức lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, các giờ học giáo dục thể chất, các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn học sinh chủ động phòng, tránh đuối nước trên đường đi học và khi tham gia các hoạt động tại cộng đồng; khuyến khích các trường học tăng cường xã hội hóa, phối hợp với gia đình học sinh tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh trong và ngoài nhà trường.

Khuyến khích, hướng dẫn các trường tăng cường công tác xã hội hóa, phối hợp với gia đình, cha mẹ học sinh, doanh nghiệp,… đẩy mạnh việc lắp đặt bể bơi di động và tiến hành dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường. Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và gia đình học sinh trong tổ chức quản lý, giám sát, hướng dẫn học sinh đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, đặc biệt trong dịp nghỉ hè năm học 2023-2024; phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức công tác bàn giao học sinh trước khi nghỉ hè và tổ chức các lớp học bơi, lớp học kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước.

Thường xuyên cập nhật, thống kê, phân tích, đánh giá và báo cáo tình hình tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước của học sinh xảy ra tại nhà trường và trên địa bàn các huyện, thành phố và đề xuất các giải pháp can thiệp. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước tại các nhà trường.

Các đơn vị, trường học trực thuộc; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố; Trường phổ thông Liên cấp Sao Mai: Tổ chức triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo về đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước nêu trên. Xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, vùng miền; triển khai hiệu quả tài liệu, các nhiệm vụ phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với học sinh; tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng, chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trước kỳ nghỉ hè năm học 2023-2024.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt: phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can, khu vui chơi, hệ thống điện,… trong khuôn viên nhà trường/trung tâm, kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục, đảm bảo các tiêu chí trường học/trung tâm an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Xây dựng các chuyên đề và tổ chức tuyên truyền, giáo dục kịp thời cho học sinh: Phòng, chống đuối nước trên đường đi học; phòng, chống đuối nước khi tham quan, dã ngoại, tắm biển, đi bơi; phòng, chống đuối nước khi vui chơi tại cộng đồng nơi có các nguồn nước mở; phòng, chống đuối nước khi hoạt động trong môi trường nước; cứu đuối an toàn khi thấy bạn bị đuối nước,...

Lồng ghép các nội dung dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước và kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn; kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trong các hoạt động giáo dục của nhà trường/trung tâm, các giờ học Giáo dục thể chất, các tiết học cuối trước khi học sinh, học viên tan trường, thường xuyên tổ chức nhắc nhở, hướng dẫn học sinh, học viên các kỹ năng nhận biết về nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước và các kỹ năng phòng, tránh.

Tăng cường công tác xã hội hóa, phối hợp với gia đình, cha mẹ học sinh, học viên đẩy mạnh việc dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường/trung tâm. Đẩy mạnh công tác phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và gia đình học sinh trong tổ chức quản lý, giám sát hướng dẫn học sinh, học viên đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong dịp nghỉ hè năm 2024. Thường xuyên cập nhật, thống kê, phân tích, đánh giá và báo cáo tình hình tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước của học sinh, học viên xảy ra tại nhà trường và đề xuất các giải pháp can thiệp./.