DetailController

Giáo dục

Triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong các đơn vị, trường học

03/03/2023 09:24
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) theo Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như thực hiện có hiệu quả các hướng dẫn, công văn của Tỉnh ủy, UBND trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào TDBVANTQ, ngày 01/3/2023, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 526/SGDĐT về triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong các đơn vị, trường học năm 2023.
Tuyên tuyền, giáo dục pháp luật trong các trường học

Theo đó, yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh  tập trung triển khai một số nhiệm vụ: Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên (HSSVHV) thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn kiện của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác đảm bảo ANTT. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu về kinh tế, xã hội và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, đối tượng tiêu cực, chống đối… nhằm nâng cao khả năng “tự đề kháng” và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và HSSVHV trước mọi âm mưu phá hoại, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm…Giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với cá nhân, tổ chức, nhất là những vấn đề gây mất đoàn kết nội bộ, vấn đề liên quan đến tham nhũng, tiêu cực,… ngay tại các cơ sở, không để kiện tụng, đơn thư vượt cấp. Phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức, HSSVHV trong công tác tuyển sinh, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, giảng dạy, học tập và công tác xây dựng đơn vị,…. Xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Phòng, chống các hoạt động móc nối, thâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián,…Quản lý, kiểm soát, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; phòng, chống hoạt động tấn công mạng; vô hiệu hoá các hoạt động sử dụng internet, mạng xã hội, blog,...Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an toàn hoạt động giảng dạy, học tập, rèn luyện, ngoại khóa,… của các đơn vị, trường học; các hoạt động, các kỳ thi của ngành đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Công tác bảo vệ an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng, bảo vệ tài sản: Đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bổ sung nội quy, quy định đối với các bộ phận liên quan đến tài chính, tài sản có giá trị, kịp thời xem xét, theo dõi, xử lý những cán bộ có biểu hiện bất minh về kinh tế. Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các Hội, Đoàn, các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong các đơn vị, trường học; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Duy trì lực lượng bảo vệ thường trực 24/24h tại trụ sở đơn vị, trường học. Kiểm tra, bổ sung trang thiết bị, hệ thống camera giám sát an ninh, đảm bảo tường rào, ánh sáng, khoá cửa an toàn, niêm phong các phòng máy tính, thí nghiệm - thực hành, phòng học, phòng làm việc trong các ngày nghỉ lễ, Tết, kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ việc trộm cắp, xâm phạm tài sản tại đơn vị, trường học. Phối kết hợp với các cơ quan liên quan phát hiện và ngăn chặn âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, ngăn chặn âm mưu truyền bá tư tưởng trái với đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các hoạt động văn hoá giáo dục trái phép, mê tín dị đoan, nhất là hoạt động dịch vụ internet với các nội dung không lành mạnh, ảnh hưởng đến tư tưởng HSSVHV. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSVHV về công tác bảo vệ ANTT trường học; phòng chống tiêu cực và việc lợi dụng kích động HSSVHV gây rối trật tự công cộng, nhất là trong các đơn vị, trường học.

Công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội: Rà soát, phát hiện, giải quyết dứt điểm số cán bộ, công chức, viên chức, HSSVHV có liên quan đến ma tuý, cờ bạc, mại dâm; đưa ra khỏi ngành và cơ sở giáo dục những cán bộ, viên chức, HSSVHV nghiện, tái nghiện ma tuý. Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trong việc tham gia các đợt cao điểm tấn công phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ đơn vị, trường học. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, ô nhiễm môi trường, môi sinh, an toàn thực phẩm, xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng ANTT trong đơn vị, trường học. Thực hiện nghiêm các biện pháp phối hợp phòng chống lụt bão, thiên tai và giảm nhẹ tai nạn, thương tích xảy ra trong các đơn vị, trường học. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Năm 2023, yêu cầu 100% các đơn vị, trường học có cấp THCS, THPT phối hợp với Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thành lập và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy”.

Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và địa phương; các nghị quyết, quy chế phối hợp giữa cơ quan công an với các đơn vị, trường học về công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh du lịch, ANTT. Các đơn vị, trường học thực hiện đăng ký xây dựng “điển hình về phong trào TDBVANTQ”. Gắn nội dung phong trào với nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới. Đối với HSSV các trường cao đẳng, trung cấp cần có hình thức quản lý, giáo dục, tổ chức thu hút HSSV tích cực tham gia vào các hoạt động trí tuệ, lành mạnh, nhằm hạn chế những tác động, ảnh hưởng tiêu cực ngoài xã hội. Các đơn vị, trường học chủ động rà soát, đánh giá, kết thúc các mô hình hoạt động kém hiệu quả; tiếp tục xây dựng, phát huy có hiệu quả hoạt động của các mô hình về xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học an toàn. Xây dựng và diễn tập các phương án bảo vệ đơn vị, trường học. Củng cố, duy trì có hiệu quả các câu lạc bộ, các mô hình tự quản về ANTT gắn kết với việc phòng, chống dịch bệnh,... Căn cứ vào kế hoạch công tác chuyên môn để xây dựng chương trình, nội dung hoạt động cụ thể, gắn trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cá nhân, tích cực tố giác, lên án và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT trong đơn vị, trường học. Thông qua phong trào lựa chọn mô hình hoạt động hay, có hiệu quả để tổ chức, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trang trọng, tiết kiệm. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, những người tốt, việc tốt, có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm động viên, nhân rộng và thúc đẩy phong trào. Các đơn vị, trường học tổ chức cho 100% cán bộ, viên chức ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; đồng thời đăng ký tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2023 với Ban Chỉ đạo 09 các huyện, thành phố. Tiếp tục củng cố các tổ chức đội cờ đỏ, sao đỏ, thanh niên xung kích ANTT trong trường học, xây dựng chương trình nội dung hoạt động và chỉ đạo cụ thể, gắn trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, giáo viên, HSSVHV, góp phần tích cực làm tốt công tác bảo vệ ANTT, thông qua phong trào để lựa chọn các đơn vị, trường học thực hiện tốt công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn để nhân rộng trong toàn ngành và toàn xã hội.

Công tác xây dựng lực lượng bảo vệ các đơn vị, trường học: Xây dựng lực lượng đủ về số lượng và có chất lượng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên bổ sung phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác bảo vệ theo quy định. Thủ trưởng các đơn vị, trường học thường xuyên quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ bảo vệ về chính trị, tư tưởng và chương trình công tác. Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, chế độ giao ban, giao ca trực của lực lượng bảo vệ... Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo ngày, tuần, tháng và đột xuất. Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị giải quyết các vụ liên quan đến ANTT ngay tại đơn vị. Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp, lực lượng bảo vệ cơ sở, địa phương nơi trường học đứng chân. Thường xuyên thông báo, trao đổi những tình hình có liên quan đến công tác ANTT tại đơn vị, trường học để phối hợp giải quyết.

Các đơn vị, trường học phối hợp với cơ quan, đơn vị liên qian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ANTT và phong trào TDBVANTQ, triển khai nhiệm vụ công tác năm trong các cơ sở giáo dục./.