DetailController

Văn hóa

Triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

22/03/2022 00:00
Nhằm tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, ngày 18/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Mục tiêu của Kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025 có 70% và đến năm 2030 có 90% hộ gia đình tham gia đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; 100% đơn vị cấp xã hàng tháng có nội dng tuyên truyền về giáo dục đào tạo, lối sống trong gia đình; 100% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục được tham gia sinh hoạt về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình…

Để hoàn thành mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng 7 nhóm nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới, gồm: Tiếp tục đổi mới công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác giáo dục đạo đức, lối sông; huy động và sử dụng các nguồn lực thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Các Sở, Ban, ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình của tỉnh theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị./.