DetailController

Trồng trọt

Triển khai Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng

26/03/2024 16:30
Ngày 26/3, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 767/SNN-KL gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng. Thực hiện Công văn số 1347/VPUBND-KTN ngày 19/02/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch trồng cây phân tán, trồng rừng tập trung, phát triển lâm sản ngoài gỗ; nông lâm kết hợp; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao giá trị đa dụng của rừng ở địa phương;

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách trong lâm nghiệp, đồng thời tăng cường huy động xã hội hóa, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, tham gia trồng cây, trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng;

Quản lý chặt chẽ giống cây trồng lâm nghiệp; chú trọng phát triển các loài cây trồng lâm nghiệp bản địa đa mục đích; ưu tiên sử dụng cây giống mô, hom chất lượng cao; kết hợp trồng cây lâm sản ngoài gỗ để nâng cao giá trị đa dạng của hệ sinh thái rừng;

Đẩy mạnh trồng cây xanh lâu năm phân tán ở khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu văn hóa - lịch sử, hành lang giao thông, kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp;

Thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Công văn số 415/UBND-KTN ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.