DetailController

Giáo dục

Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh

03/03/2023 08:36
Ngày 28/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của tỉnh liên quan đến thanh niên. Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên về cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc triển khai, thực hiện phát triển công nghệ chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử; đảm bảo an ninh trên không gian mạng,… phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội; giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu: Nội dung đối thoại phải sát thực tế, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình. Việc tổ chức phải hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực và đảm bảo thời gian, nội dung chương trình.

Nội dung đối thoại: Báo cáo đề dẫn, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Thông tin kết nối nội dung, nhiệm vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh: Chính quyền số, xã hội số; kinh tế số; vai trò nòng cốt, tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số với phát triển kinh tế - xã hội. Cơ chế, chính sách hiện hành của Trung ương và của tỉnh để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia vào chương trình chuyển đổi số. Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại, trả lời những vấn đề thanh niên quan tâm đến công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thanh niên kiến nghị, đề xuất, hiến kế với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp để thúc đẩy, phát huy vai trò của thanh niên tham gia vào công tác chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hình thức: Tổ chức đối thoại trực tiếp tại điểm cầu tỉnh, kết hợp trực tuyến tại điểm cầu của các huyện, thành phố.

Thời gian: 01 buổi, dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2023.

Địa điểm: Điểm cầu trực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh. Điểm cầu trực tuyến tại trụ sở UBND các huyện, thành phố.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng báo cáo đề dẫn “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh”. Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên từ Tỉnh đoàn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Chuyển các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, chuẩn bị nội dung trao đổi, trả lời thanh niên tại buổi đối thoại. Tỉnh đoàn Hòa Bình chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn và các tổ chức đoàn trực thuộc tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này; tổng hợp các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của thanh niên theo nhóm lĩnh vực gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 30/4/2023 để chuẩn bị chương trình đối thoại. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bình chọn, giới thiệu đoàn viên, thanh niên tham dự đối thoại. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác chuẩn bị tài liệu và các điều kiện đảm bảo tổ chức đối thoại; Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc đối thoại. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay, gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/4/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc tổ chức Chương trình đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thông tin, tuyên truyền Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý, đồng thời đăng trên Trang thông tin điện tử của sở, ngành, đơn vị. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của thanh niên thuộc lĩnh vực, thẩm quyền quản lý (nếu có), gửi Tỉnh đoàn Hòa Bình trước ngày 14/4/2023./.