DetailController

Giáo dục

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo

29/09/2022 00:00
Để sự kiện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên toàn ngành nhận thức rõ các lợi ích của chuyển đổi số góp phần đạt được mục đích triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của quốc gia; cùng tham gia và góp phần bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số”. Ngày 26/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 2716 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo.
Ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực huy động nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Chuyển đổi số Quốc gia đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên phù hợp, hiệu quả. Các đơn vị, trường học tham khảo tài liệu “Chuyển đổi số quốc gia và định hướng, khuyến nghị chuyển đổi số cho địa phương” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Chuyển đổi số, ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học trực tuyến, ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học. Tích cực huy động nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo hướng tới phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học bằng cách chuyển dần từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức các hình thức học tập đa dạng hơn. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; thay đổi phương pháp quản trị và dạy học phù hợp xu thế phát triển của công nghệ; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục thông minh cho học sinh./.