DetailController

Tin từ các đơn vị

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024

25/03/2024 15:06
Ngày 26 tháng 4 hàng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Theo đó, năm 2024, để kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, WIPO đưa ra thông điệp “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo (IP and the SDGs: Building our common future with innovation and creativity”.

Để hưởng ứng sự kiện quan trọng nêu trên, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Hoà Bình về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, cách thức mà sở hữu trí tuệ (SHTT) khuyến khích và có thể tăng cường tác động của các giải pháp đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng tương lai chung với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, ngày 22/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 375/SKHCN-QLCN&SHTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.

Theo đó, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề của Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024, cụ thể như sau:

Chủ đề hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 ở Việt Nam là: “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”.(IP and the SDGs: Building our common future with innovation and creativity).

Thời gian: Trong tháng 4 năm 2024, trọng tâm là từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 26/4/2024; có thể phối hợp, kết nối với các hoạt động để hướng đến chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5.

Các hoạt động chính gồm có:  Treo pano, băng rôn, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm phù hợp khác về chủ đề Ngày SHTT Thế giới năm 2024.

Tuyên truyền, phổ biến về nội dung Thông điệp Ngày SHTT thế giới năm 2024, vai trò của SHTT thông qua các hình thức viết tin, bài trên báo địa phương, các ấn phẩm chuyên ngành và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Thực hiện các phóng sự, phim tài liệu về SHTT và kết quả triển khai hoạt động SHTT tại cơ quan, đơn vị, địa phương để phát sóng, đăng tải trên trang thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông, phát thanh, truyền hình, báo chí của Tỉnh, địa phương.

 Tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến về SHTT, hoặc sử dụng các hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp khác nhằm truyền tải rộng rãi chủ đề, thông điệp chung của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.

 Biểu dương, động viên, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hoạt động SHTT tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông tin cần trao đổi liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ; Điện thoại: 02183.856164. Email: phongqlcnshtthoabinh@gmail.com./.