DetailController

Trồng trọt

Tình hình thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

05/06/2024 16:30
Trong những năm qua, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã có sự vào cuộc quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về trồng rừng. Ngành Nông nghiệp tích cực đôn đốc, thường xuyên kiểm tra thực hiện đúng phương án trồng rừng, các giải pháp kỹ thuật lâm sinh đảm bảo rừng phát triển tốt.
Các địa phương chuẩn bị tốt lượng cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng thay thế

Các dự án đã được Ủy ban nhân tỉnh chấp thuận bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hòa Bình, theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải thực hiện nghĩa trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ, tính đến nay có 64 dự án, với tổng diện tích rừng phải trồng thay thế 1.217,63 ha, tương ứng số tiền phải nộp 62.876.288.851 đồng. Bao gồm số dự án đã nộp đầy đủ 60 dự án; số tiền 59.401.039.871 đồng; số dự án nợ đọng 02 dự án, trong đó tổng số tiền phải nộp 2.835.704.200 đồng; số tiền đã nộp lần 1 là 1.447.233.100 đồng; số tiền nợ đọng chưa nộp 1.388.471.100 đồng. Số dự án chưa nộp: 02 dự án; số tiền là 639.544.780 đồng.   

Kết quả triển khai thực hiện trồng rừng thay thế giai đoạn từ năm 2014-2023 việc tổ chức triển khai thực hiện trồng rừng thay thế được theo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019; Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017; Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013; Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015. Cụ thể tổng diện tích đã có kế hoạch chi 657,64 ha. Tổng kinh phí đã có kế hoạch chi 30.894.662.188 đồng. Tổng diện tích nghiệm thu, thanh toán 637,51 ha. Tổng kinh phí đã giải ngân 22.588.671.365 đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 và Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh ban hành Nghị quyết số 35/NQ-HĐQL ngày 02/2/2024. Theo đó, tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo triển khai đến các huyện, thành phố thực hiện rà soát, đề xuất giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư trồng rừng thay thế theo quy định; đã phê duyệt xong đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các chủ đầu tư nợ đọng tiền trồng rừng thay thế. Tình hình tồn dư tại quỹ đến nay, tổng số tiền còn tồn dư là 30.491.052.719 đồng. Trong đó tiền do các chủ đầu tư dự án nộp, tiền lãi gửi, tiền thu hồi diện tích trồng không thành rừng 30.491.052.719 đồng; tổng diện tích phải trồng rừng thay thế 508,69 ha.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh còn gặp một số tồn tại, khó khăn như diện tích đất trống thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, đặc dụng rất khó khăn cho trồng rừng, do diện tích manh mún, địa hình đốc, đi lại khó khăn, có nhiều diện tích không thể trồng rừng trong khi hàng năm số dự án phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đều tăng hàng năm, dẫn đến khả năng triển khai hoàn thành diện tích trồng rừng thay thế tại tỉnh rất khó khăn. Đơn giá bình quân trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh ở mỗi thời điểm khác nhau dẫn đến việc triển khai trồng rừng thay thế ở thời điểm hiện tại gặp nhiều khó khăn do giá nhân công, vật liệu, … tăng đẫn đến đơn giá trồng rừng thay thế tăng lên (năm 2018-2020 đơn giá 35 triệu đồng, năm 2021-2022 đơn giá 62 triệu đồng, năm 2024 đơn giá khoảng 141 triệu đồng). Việc thanh lý rừng trồng thay thế không thành rừng chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể nên khó khăn trong việc giải quyết những diện tích trồng rừng thay thế không thành rừng còn gặp khó khăn, vướng mắc.

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, tỉnh chỉ đạo rà soát, phân bổ diện tích trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất cho các chủ rừng là tổ chức, doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân); hỗ trợ  trồng rừng sản xuất gỗ lớn cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn các huyện, thành phố đảm bảo đủ diện tích trồng rừng thay thế và giải ngân hết số tiền trồng rừng thay thế 30.491,05 triệu đồng còn tồn tại quỹ. Xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch trồng rừng thay thế hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.