DetailController

Tin từ các đơn vị

Tình hình chấp hành quy định pháp luật về đất đai đối với việc cho thuê đất, việc sử dụng đất của các hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hòa Bình

22/03/2024 16:31
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố bám sát chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, sự hướng dẫn chuyên về chuyên môn nghiệp vụ của sở Tài nguyên và Môi trường, từng bước đưa công tác quản lý về đất đai nói chung, công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nói riêng hoạt động đi vào nề nếp và đạt được những kết quả nhất định. Các hộ gia đình sau khi được thuê đất cơ bản đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ, đúng quy định.

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong công tác đất đai và khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công, đất công ích do Ủy ban nhân dân cấp xã, phường quản lý trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã ban hành Công văn số 1209/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai; Công văn số 4174/UBND-TNMT ngày 09/11/2022; Công văn 1978/UBND-TNMT ngày 13/6/2023, Công văn số 4612/UBND-TNMT ngày 27/12/2023. Trong đó chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã tập trung thực hiện rà soát, thống kê, công khai quỹ đất công, đất công ích (đất 5%) do UBND cấp xã, phường quản lý cụ thể tới từng thửa đất; đồng thời rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng đất công, đất công ích sai mục đích; chấm dứt hợp đồng đã ký không đúng thời gian và không đúng đối tượng, không đúng trình tự, thẩm quyền cho thuê đất theo quy định; có biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất công, đất công ích trái pháp luật. Đối với các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, yêu cầu thanh lý hợp đồng thuê đất, thực hiện đúng theo quy định.

Tổng diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn thành phố là trên 104.28 ha. Trong đó diện tích đã cho thuê là 69.09 ha; diện tích chưa cho thuê là 26.44 ha (diện tích chưa cho thuê 18.08 ha; diện tích các hộ dân đang sử dụng, mượn sử dụng còn vướng mắc về nguồn gốc chưa thuê 7.37 ha; diện tích các hộ đã thuê nhưng hết hợp đồng 0.99 ha); diện tích thuộc phạm vi một số dự án 8.75 ha. Trong 3 năm qua, tại các phường, xã đã thực hiện đấu thầu cho168 trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất công ích để sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Hình thức thuê đất trả tiền hằng năm hoặc theo cả giai đoạn thuê. Tiền thuê đất được thu, nộp ngân sách đúng quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuê đất, sử dụng đất được tăng cường. Hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hoà Bình (Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 18/3/2021; Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 09/3/2023; Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hoà Bình các năm 2021, 2022 và năm 2023). Qua kiểm tra đã đánh giá khách quan việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai của các tổ chức, đơn vị. Trong các đợt kiểm tra, không phát hiện trường hợp cán bộ, công chức vi phạm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai, trong đó có nhiệm vụ về thực hiện thuê đất, sử dụng đất./.