DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

01/03/2023 17:00
Ngày 28/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 157-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới".

Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, Kế hoạch số 157-KH/TU của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả; bám sát thực tiễn, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay; kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị. Đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23- CT/TW, Kế hoạch số 157-KH/TU và đề xuất phương hướng, giải pháp, các kiến nghị (nếu có) để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, Kế hoạch số 157-KH/TU trong những năm tiếp theo.

Yêu cầu: Triển khai nghiêm túc, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Việc sơ kết, đánh giá cần bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 23-CT/TW và Kế hoạch số 157-KH/TU . Số liệu thống kê bảo đảm tính thống nhất về phương pháp thống kê, tính chính xác, khách quan, cập nhật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, các Ban Cán sự, Đảng đoàn trực thuộc lãnh đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch này bảo đảm đúng yêu cầu, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, thực tế của địa phương, đơn vị. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo việc đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 22/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận số 94- KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; đánh giá kết quả biên soạn, giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị; kết quả việc triển khai các đề tài khoa học nghiên cứu về lý luận chính trị nói chung, trong đó có việc tuyên truyền giáo dục Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Trường Chính trị tỉnh đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, Kế hoạch số 157-KH/TU, nhấn mạnh kết quả đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong nhà trường. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá kết quả việc xây dựng và triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về chế độ học tập lý luận chính trị bắt buộc, về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với từng đối tượng cán bộ, đảng viên, đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; việc phân công, phân cấp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong hệ thống các cơ sở đào tạo lý luận chính trị; việc thực hiện các chính sách đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị; việc tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ đối với các sinh viên giỏi chuyên ngành lý luận chính trị về công tác tại các cơ quan của tỉnh, huyện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các địa phương, đơn vị hoàn thành báo cáo kết quả 5 thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và Kế hoạch số 157-KH/TU, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/3/2023. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đôn đốc, hướng dẫn các Đảng bộ trực thuộc, Ban Cán sự Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chuẩn bị các nội dung cho việc đánh giá kết quả 5 năm Chỉ thị số 23-CT/TW, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20/4/2023, đảm bảo theo đúng yêu cầu, tiến độ quy định./.