DetailController

Chính trị

Tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân

10/06/2024 11:20
Thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân (Kết luận số 94-KL/TW) gắn với các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Khối về công tác giáo dục lý luận chính trị đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, các cấp ủy đã bám sát chỉ đạo của trên tăng cường tuyên truyền quán triệt triển khai Kết luận số 94-KL/TW nghiêm túc; đưa nội dung Kết luận số 94- KL/TW vào chương trình công tác hằng năm; làm tốt công tác phối hợp để thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ giáo dục đào tạp gắn với học tập LLCT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 94-KL/TW gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy nói chung và cấp ủy trong các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo.
Giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, nhất là các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đặc biệt là cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực giáo dục đào tạo quan tâm quán triệt, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kết luận số 94-KL/TW góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đối với việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục. Gắn việc lãnh đạo thực hiện 2 mặt giáo dục với thực hiện nội dung Kết luận số 94-KL/TW thông qua các hội nghị tập huấn, hội nghị tổng kết, sơ kết năm học, các hội nghị, hội thảo chuyên đề, hội nghị truyền thông, bồi dưỡng thường xuyên, sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, sinh hoạt chi bộ, hội nghị toàn thê cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên và thiết thực, sát hợp với yêu cầu tình hình thực tế của từng đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong lĩnh vực giáo dục chủ động việc đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân về nội dung, phương pháp giảng dạy; việc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá... trong quá trình giảng dạy và học tập lý luận chính trị. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên lý luận chính trị; công tác thành lập, tổ chức đơn vị chuyên trách cấp vụ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; đơn vị chuyên trách quản lý việc học tập lý luận chính trị trong các trường cao đẳng, dạy nghề. Các cấp ủy chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Đảng ủy đề rà soát đối tượng, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đào tạo nguồn giảng viên các môn học lý luận chính trị; việc phân công, sắp xếp giáo viên, giảng viên dạy các học phần phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Thực hiện việc chuyển đổi môn "Chính trị" thành môn "Giáo dục chính trị". Đổi mới chương trình và việc phân định về nội hàm kiến thức thành ba khối. Mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Từ năm 2014 đến năm 2024, BTV Đảng ủy đã mở được 25 lớp cho 1.610 học viên, trong đó có 193 học viên là HSSV (đạt 12%). Xây dựng nội dung học tập đạo đức và giáo dục công dân cho học sinh tiểu học và trung học.

Đổi mới chương trình đối với học sinh trung học phổ thông, môn giáo dục công dân trong việc cung cấp những hiểu biết cơ bản, cần thiết về giáo dục đạo đức, chính trị, pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục những hiểu biết về văn hóa... phù hợp với lứa tuổi. Lãnh đạo cấp ủy trong lĩnh vực đổi mới, hoàn thiện về cơ chế chính sách đối với giảng viên, giáo viên; cơ chế, chíh sách đối với việc học tập, nâng cao trình độ, tham gia nghiên cứu khoa học. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên, giáo viên; thực hiện việc chuyên môn hóa trong trong giảng dạy; chỉ đạo bồi dưỡng về việc đối mới phương pháp dạy; thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy, học tập của các cơ sở đào tạo các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân. Xây dựng cơ chế ưu tiên đối với những sinh viên theo học các chuyên ngành lý luận chính trị, giáo dục công dân đạt kết quả khá, giỏi, xuất sắc phù hợp thực tế.

Thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trong lĩnh vực giáo dục tỉnh đổi mới phương pháp dạy học lý luận chính trị trong các môn học/hoạt động giáo dục và nội dung giáo dục liên quan. Tổ chức thực hiện các chương trình học tập lý luận chính trị, đạo đức và giáo dục công dân trong các cấp học, bậc học đảm bảo theo Kế hoạch của Tỉnh uỷ và nội dung Kết luận số 94-KL/TV/ ngày 23/04/2014 của Ban Bí thư “về tiếp tục đối mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Tiếp tục lồng ghép việc giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo chương trình của Bộ GDĐT vào các cấp học. Các cấp ủy trong lĩnh vực giáo dục đào tạo chủ động đổi mới cơ chế tham mưu, chỉ đạo, quản lý việc rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của học sinh, và giảng dạy học tập các môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục pháp luật trong nhà trường ở các cấp học theo hướng thống nhất, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm của các trường, cơ sở giáo dục trong việc đổi mới học tập lý luận, chính trị; có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách, tạo động lực khuyến khích đội ngũ giáo viên lý luận chính trị, giáo dục công dân tâm huyết với nghề nghiệp, chính sách đối với việc học tập, nâng cao trình độ; thu hút cán bộ có năng lực, đạo đức và bản lĩnh chính trị; khuyến khích giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học... Chú trọng công tác đảng, đoàn thể trong nhà trường. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên, giáo viên; thực hiện chuyên môn hóa trong giảng dạy; tập trung chỉ đạo bồi dưỡng về việc đối mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh, sinh viên…/.