DetailController

Giáo dục

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Đề án 06

31/10/2022 00:00
Ngày 28/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1876/UBND-NVK gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP ngày 19/10/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP ngày 19/10/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị giao ban trực tuyến về thúc đẩy thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Đề án 06 trong những tháng cuối năm 2022, tạo tiền đề thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06/CP và 29 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh và thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước;

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp dược hưởng bằng các hình thức như pano, áp phích, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận Một cửa, trên màn hình led…, tạo mã QRcode để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công.

Giao Giám đốc Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về cấu trúc thông tin, dữ liệu và các yêu cầu kỹ thuật kết nối để triển khai kết nối cơ sở dữ liệu về hồ sơ sức khỏe người lái xe lên Hệ thống của Bộ Giao thông vận tải khi thực hiện dịch vụ công Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp tích hợp thông tin bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí, bảo đảm mục tiêu theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (trong đó hết năm 2022 đảm bảo đạt mục tiêu 50%).

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các trường học thuộc phạm vi quản lý thu học phí và thực hiện các khoản thu – chi khác qua phương tiện điện tử đảm bảo đúng mục tiêu, lộ trình của Quyết định số 27/QĐ-UBCĐSQG (trong đó năm 2022 đạt tối thiểu 50%).

Giao các Sở, ngành: Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, các tổ chức Hội, đoàn thể và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo đối soát, làm sạch dữ liệu về tiêm chủng, dữ liệu an sinh xã hội và dữ liệu của các hội, đoàn thể theo hướng huy động tổng lực các nguồn lực như: Thành viên Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ … thành một Tổ để rà soát chung tất cả các dữ liệu cho hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, đồng bộ, thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý phối hợp với Công an cấp xã thực hiện ngay giải pháp không xác minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú cho trẻ em đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh – Đáng ký thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Thời gian thực hiện trong tháng 10/2022.

 Giao Công an tỉnh: Thực hiện và chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Đăng ký quản lý cư trú; Cấp, quản lý căn cước công dân không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu theo đúng quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú; Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên tuyền về công tác khai báo lưu trú trên ứng dụng VNeID; vận động 100% các cơ sở lưu trú trên địa bàn bao gồm: Khách sạn, lưu trú bệnh viện,... thực hiện khai báo lưu trú qua ứng dụng VNeID.