DetailController

Thời sự trong ngày

Thực hiện nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án, công trình đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

26/04/2023 17:00
Nhằm đảm bảo thực hiện trình tự, thủ tục dự án đầu tư, công trình theo quy định, ngày 25/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 565/UBND-KTN về việc thực hiện nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án, công trình đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc hoàn thành đầy đủ nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng như sau:

Đối với dự án, công trình đã triển khai trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: Các dự án, công trình đã có quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế (nếu có) theo Điều 21, Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và các quy định hiện hành liên quan khác về quản lý đầu tư công, quản lý đầu tư công trình lâm sinh.

Đối với dự án, công trình chưa thực hiện trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện theo quy định tại Điều 19, Luật lâm nghiệp năm 2017. Lưu ý: Để đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6813/BNN-TCLN ngày 11/10/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022, đối với các dự án, công trình có sử dụng diện tích đất thuộc quy hoạch ba loại rừng, trước khi đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải được điều chỉnh đảm bảo phù hợp với quy hoạch ba loại rừng, đồng thời phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐTTg ngày 9/3/2022 của Thủ tưởng Chính phủ.

Thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: Thực hiện theo Điều 20, Luật Lâm nghiệp năm 2017.

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: Thực hiện theo quy định tại Điều 1, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác thực hiện theo khoản 2, Điều 1, Nghị định số 83/2020/NĐCP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế: Thực hiện theo quy định tại Điều 21, Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và các quy định hiện hành liên quan khác về quản lý đầu tư công, quản lý đầu tư công trình lâm sinh. Nguồn kinh phí thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế (nếu có) thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “3. Kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác”.

Về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: Thực hiện theo quy định tại Điều 42, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung: Tiến hành rà soát hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc tham mưu cho cơ quan thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng đã tác động làm thay đổi hiện trạng); kiên quyết thu hồi hoặc đề xuất thu hồi các dự án, công trình có sai phạm gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng và môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân. Tổng hợp báo cáo kết quả chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hàng năm trên địa bàn làm cơ sở cho Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, theo dõi diễn biến rừng, cập nhật điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm (nếu có) hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định./.