DetailController

Giáo dục

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023

30/01/2023 00:00
Ngày 19/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 89 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh. Trên cơ sở Chương trình, Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch năm 2023 về phát triển thanh niên tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển thanh niên năm 2023 theo chức năng quản lý; hoàn thành trước ngày 10/02/2023. Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Triển khai thực hiện thống kê bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được quy định

Thực hiện Đề án 500 Trí thức trẻ của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. Hiện nay, tỉnh có 19 trí thức trẻ đang công tác tại các xã thuộc huyện Đà Bắc, Kim Bôi đều được công nhận đã hoàn thành nhiệm vụ của Đội viên tại các xã, trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn 2015 - 2020 (có thời gian công tác 5 năm trở lên). Để hoàn thành việc tuyển dụng, bố trí Đội viên Đề án 500 trước ngày 31/12/2025, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện giải pháp bố trí đối với 19 Đội viên Đề án 500 theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về giải pháp bố trí đối với đội viên đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ; Công văn số 6732/BNV-CTTN ngày 30/12/2021 của Bộ Nội vụ về thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ, theo đó: “Việc tuyển dụng, bố trí Đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào làm cán bộ, công chức cấp xã hoặc làm công chức, viên chức phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện theo quy trình quy định hiện hành. Thời gian Đội viên làm việc tại xã được tính như thời gian làm công chức cấp xã khi xem xét, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”. Do đó, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp rà soát nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức tại các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023; ưu tiên bố trí chỉ tiêu để tuyển dụng đối với đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ đáp ứng yêu cầu vị trí cần tuyển. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức, ưu tiên bố trí vị trí để tuyển dụng đối với Đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ đáp ứng yêu cầu, vị trí cần tuyển, gửi Sở Nội vụ thẩm định và tổng hợp theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai các hoạt động trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên; nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội; đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên với các nước trên thế giới; tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động tình nguyện quốc tế, các hoạt động phối hợp với các tổ chức quốc tế trong giáo dục, chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh./.