DetailController

Giáo dục

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

09/08/2022 00:00
Ngày 25/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1274/UBND-NVK về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.
Đoàn viên thanh niên ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung và triển khai, thực hiện Luật Thanh niên; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo việc bố trí, phân công đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực. Tạo điều kiện cho công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tham quan học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước về thanh niên của các địa phương trong và ngoài tỉnh có mô hình hay, cách làm sáng tạo, để đưa nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ngày càng đi vào nền nếp và có hiệu quả.

 Hàng năm, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của ngành, địa phương; lồng ghép các chính sách về thanh niên trong triển khai các chính sách phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên gắn với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, coi việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên là một trong những chỉ số đánh giá sự tăng trưởng của địa phương; xây dựng dự toán ngân sách cho việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên gắn với xây dựng dự toán kinh phí hằng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Giao Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên gắn với kiểm tra việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khảo sát, đề xuất phương án đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe, thể lực cho thanh niên.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Hòa Bình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề xuất phương án đầu tư, hỗ trợ, các chương trình, chính sách cho thanh niên gắn với triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; trong đó, đặc biệt là đầu tư hỗ trợ cho thanh niên nông thôn, thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

 Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các chính sách đối với thanh niên học sinh, sinh viên. Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên hằng năm của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ tại văn bản này; tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.