DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực chăn nuôi

15/02/2022 00:00
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có hiệu quả, đảm bảo đúng theo quy định, ngày 14/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 146/UBND-KTTH về việc thực hiện Nghị Quyết số 70/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể một số khu vực nội thành của thành phố, thị trấn không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi

Trong đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt về Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và các chính sách hỗ trợ di dời thông qua các hình thức phù hợp đến cán bộ, đảng viên, người dân biết để thực hiện. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chủ động bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn. Tổ chức cho các cơ sở đang hoạt động chăn nuôi tại các khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Nghị quyết viết cam kết thực hiện di dời hoặc tháo dỡ dừng hoạt động chăn nuôi (chuyển đổi nghề nghiệp) đúng thời gian quy định. Lập danh sách chi tiết các cơ sở chăn nuôi ở khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn không được phép chăn nuôi trên địa bàn để làm cơ sở cho việc thực hiện nghị quyết. Hằng năm rà soát, kiến nghị bổ sung các khu vực không được phép chăn nuôi cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện, không để xảy ra trường hợp phát sinh xây mới hoặc tăng quy mô nuôi tại các khu vực không được phép chăn nuôi; tuyệt đối không cấp phép cho các tổ chức, cá nhân xây dựng mới cơ sở chăn nuôi tại các khu vực không được phép chăn nuôi; kịp thời tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi chọn địa điểm chăn nuôi phù hợp theo quy định.

Các sở, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể: Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về môi trường, thủ tục đất đai đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi. Hướng dẫn các quy định về cấp phép xây dựng đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn toàn tỉnh. Công an tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, Ngành (khi có yêu cầu) kiểm tra các hoạt động sản xuất, chăn nuôi; kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về môi trường trong chăn nuôi theo đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các địa phương thực hiện Nghị quyết theo quy định. Thực hiện quản lý, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống các bệnh lây nhiễm từ động vật sang người. Lồng ghép các Chương trình dự án như: Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình 135, Chương trình 30a, đào tạo chuyển đổi nghề... để phối hợp thực hiện Nghị quyết. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên Minh Hợp tác xã và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết cho các hội viên, đoàn viên; đồng thời, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25 tháng 11 hàng năm./.