DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Thực hiện hỗ trợ thí điểm mô hình Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện

15/06/2023 15:33
Ngày 14/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 867/UBND-KTN về việc thực hiện hỗ trợ thí điểm mô hình Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 227/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Để kịp thời triển khai thực hiện Mô hình thí điểm Trung tâm thu mua -cung ứng nông sản an toàn cấp huyện theo Hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong thực hiện như sau:

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung hướng dẫn triển khai xây dựng thí điểm Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện tại Công văn số 3718/BNN-VPĐP ngày 08/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức khảo sát, lập dự án xây dựng thí điểm “Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện” trên địa bàn huyện Cao Phong.

            Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến về Dự án trước khi hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

         Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng và các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thẩm định các nội dung chuyên ngành, làm căn cứ để triển khai mô hình thí điểm đảm bảo đúng cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh quy định.

Yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong triển khai thực hiện./.