DetailController

Văn hóa

Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

09/02/2022 00:00
Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị -xã hội; đẩy mạnh công tác tuyền truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, các cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò của công tác gia đình nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong xây gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên địa bàn tỉnh; ngày 27/1/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2030.

Kế hoạch tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 85% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại, đến năm 2030 nâng lên 100%; phấn đấu đến năm 2025, 85% các địa phương xây dựng mô hình truyền thông giáo dục và đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng khu dân cư, đến năm 2030 nâng lên 100%; hàng năm có 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định của pháp luật; 100% người bị bạo lực được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, 4 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh, gồm: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị gia đình trong tình hình mới; xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên thụ hưởng thành quả phát triển; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về gia đình; phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển lĩnh vực gia đình.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn lồng ghép các nội dung trong kế hoạch với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hóa tiêu biểu, các giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước ở cộng đồng khu dân cư.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn và hàng năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của địa phương; chỉ đạo lồng ghép nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch vào các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Quốc tế gia đình (15/5), ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) với nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đẩy mạnh, tuyên truyền, giáo dục về gia đình; phát huy hiệu quả các mô hình truyền thông thuộc lĩnh vực gia đình, các mô hình hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em trong gia đình, phụng dưỡng người cao tuổi, chăm lo cho người khuyết tật, yếu thế trong gia đình./.