DetailController

Thời sự trong ngày

Thu ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt trên 253 tỷ đồng

26/04/2023 17:00
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 04/2023 đạt 253.300 triệu đồng, đạt 15% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 4 ước thực hiện 1.107.503 triệu đồng, so với cùng kỳ giảm 38,22%. Trong đó thu nội địa ước đạt 1.020.943 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 37,88%, thu xuất nhập khẩu ước đạt 86.560 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 41,93%.
Ước thực hiện đến hết tháng 4, thu NSNN đạt khoảng 1.107, thu nội địa và thu xuất nhập khẩu đều giảm so với cùng kỳ năm 2022

Thu ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 4/2023 đat 7.494.115 triệu đồng, tăng 83,18% so với cùng kỳ năm trước, bằng 37,53% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và bằng 34,15% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao, trong đó thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 983.779 triệu đồng, thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương 2.699.900 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 2.580.448 triệu đồng, thu chuyển nguồn 1.229.988 triệu đồng.

Chi ngân sách địa phương uớc thực hiên hết tháng 4/2023 đạt 5.764.359 triệu đồng, tăng 36,45% so với cùng kỳ năm trước, bằng 28,87% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 26,26% Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 476.768 triệu đồng, bằng 10,65% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao, chi thuờng xuyên ước thực hiện 3.489.231 triệu đồng, bằng 38,48% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao./.