DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

14/10/2015 00:00
Ngày 13/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Liên tịch bàn, thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

 Sau khi nghe, thảo luận, hội nghị đã thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 12, gồm:  Nghe và thảo luận các báo cáo: Kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2016 của TT HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015 và dự toán ngân sách năm 2016; kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2015; quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; tình hình thực hiện biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp; cán bộ công chức cấp xã tỉnh năm 2015 và kế hoạch biên chế năm 2016; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV và các báo cáo chuyên đề khác.

Kỳ họp xem xét thông qua Tờ trình, gồm: Về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của HĐND tỉnh; Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của HĐND tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Kế hoạch đầu tư công năm 2016 của tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh; Chương trình phát triển đô thị tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020 và đến năm 2020; Quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cộng tác viên công tác xã hội cấp xã; hỗ trợ cho người trực tiếp trông coi di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh; hỗ trợ cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; Phê chuẩn Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh; thông qua “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030”; thông qua “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030”. Kỳ họp được tổ chức trong 3 ngày, dự kiến từ 01 - 03/12/2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trên tinh thần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và chất lượng các kỳ họp, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ban, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác chuẩn bị. Các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác tuyên truyền. Đặc biệt, thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri và chương trình kỳ họp để tăng cường vai trò của đại biểu HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả chất vấn và trả lời chất vấn./.