DetailController

Chỉ đạo điều hành

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn

18/06/2024 16:30
Ngày 17/6/2024, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 2149-TB/VPTU về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn.

Theo đó, ngày 13 tháng 6 năm 2024, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận như sau:

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Miền Đồi đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm; phát huy được vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác sinh hoạt đảng, quản lý và phát triển đảng viên; tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đã xây dựng được một số mô hình kinh tế đạt hiệu quả như: Lúa nếp Trứng Khe, cây quýt bản địa, cây nghệ, nuôi ong lấy mật,...; kinh tế - xã hội đã có những tiến triển, nền văn hóa đa dạng, đặc sắc; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, chính sách an sinh xã hội được quan tâm; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn rất cao (trên địa bàn xã còn 36,98% hộ nghèo và 36% hộ cận nghèo); đất sản xuất hạn chế, quy mô sản xuất nhỏ lẻ; giao thông kết nối còn hạn chế, hệ thống đường giao thông liên xã, liên xóm chưa đồng bộ; y tế, giáo dục còn khó khăn; điều kiện làm việc của cán bộ, công chức chưa đầy đủ... Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với các nhiệm vụ đã nêu tại báo cáo, giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn và các sở, ngành có liên quan quan tâm hỗ trợ xã Miền Đồi thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Đối với công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; nâng cao vai trò tổ chức đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, có lý luận và thực tiễn gắn với cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp theo hướng gần dân, hiểu dân, trọng dân và vì dân, chăm lo cho dân, tạo sức mạnh và uy tín để củng cố niềm tin trong Nhân dân. Xây dựng các mô hình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là các chi bộ thôn, xóm; phát huy vai trò của chi bộ là hạt nhân quan trọng trong thực hiện các chủ trương, chính sách ở cơ sở; là cầu nối của Đảng với Nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số có tâm huyết, có trình độ chuyên môn được đào tạo cơ bản, am hiểu địa bàn để đáp ứng được yêu cầu hiện nay; tiếp tục rà soát, quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo cho sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, công chức cho nhiệm kỳ 2025-2030 và các giai đoạn tiếp theo.

Cán bộ, công chức xã phải thường xuyên bám sát, đi cơ sở làm việc, nắm bắt rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Giữ gìn sự đoàn kết, tập trung dân chủ, phát huy vai trò “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và vấn đề nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong giám sát, phản biện các vấn đề lớn liên quan đến đời sống của Nhân dân; tăng cường vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã; giữ gìn sự ổn định an ninh trật tự khu dân cư, phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là công tác xây dựng Nghị quyết Đại hội (trong đó chú trọng công tác tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước, phân tích, làm rõ kết quả đạt được, chưa đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, lựa chọn định hướng, nhiệm vụ chính trị cho nhiệm kỳ sau đảm bảo tính thực tiễn, phát huy tiềm năng, lợi thế của xã Miền Đồi, trong đó có phát triển nông nghiệp và dịch vụ du lịch) và công tác nhân sự Đại hội (đảm bảo tính kế thừa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ và có trình độ, chuyên môn).

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Tập trung phát triển nông, lâm nghiệp hiệu quả, bền vững. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, là thế mạnh, chủ lực của địa phương để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng, đặc sản, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Tiếp tục phát triển một số mô hình kinh tế hiệu quả như: Sản xuất lúa nếp Trứng Khe, cây quýt bản địa, cây nghệ, các loại rau, củ, quả sạch,... Chú trọng phát triển một số sản phẩm chăn nuôi có thế mạnh như: Nuôi ong lấy mật, vịt cổ xanh,... Tập trung phát triển kinh tế hộ, kinh tế tập thể đảm bảo tư liệu sản xuất cho người dân, hỗ trợ người dân vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023-2030; chú trọng bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, cảnh quan thiên nhiên (trong đó lưu ý giữ gìn diện tích ruộng bậc thang và khu đồi Lè Vôi - Thảo nguyên xanh để thu hút đầu tư và du lịch); giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, con người của địa phương, các công trình kiến trúc mang bản sắc đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường. Nghiên cứu phát triển du lịch homestay, xây dựng mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, tạo việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống của Nhân dân giúp người dân xã Miền Đồi thoát nghèo bền vững. Đồng thời, chú trọng đến công tác học tập, phát triển của trẻ em, không để trẻ em đến tuổi đi học nhưng không được đến trường.

Lồng ghép, triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sinh kế giúp người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới gắn với định hướng phát triển du lịch. Phát huy vai trò của người dân trong lựa chọn các dự án đầu tư và giám sát của cộng đồng trong thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung nguồn lực mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, liên thôn, liên xã, ngõ, xóm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Quan tâm hỗ trợ, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, nguồn nhân lực.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động trong mọi tình huống, không để trở thành “điểm nóng”; chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phần tử xấu, nhất là trên lĩnh vực an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc.

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: Chú trọng nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở, đặc biệt trong công tác luân chuyển đội ngũ cán bộ y tế, đưa bác sỹ về công tác tại trạm y tế các xã miền núi; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục nhằm triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; nghiên cứu, thực hiện các thủ tục để đầu tư tuyến đường nối xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn với xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kế hoạch về xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; sau khi tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi, huyện Lạc Sơn năm 2024, nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia đối với ruộng bậc thang của xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn trình cấp có thẩm quyền; quan tâm, hỗ trợ huyện Lạc Sơn thu hút nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để giới thiệu nghiên cứu, thực hiện dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn xã Miền Đồi.

Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh việc thực hiện luân chuyển, bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ giữa các cấp để đào tạo, rèn luyện cán bộ đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tạo động lực để huyện phát triển; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn: Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bàn giao đất để thực hiện 02 dự án trọng điểm của tỉnh (dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung và dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả tại xã Quý Hòa), cũng như lợi ích của các dự án trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân..., cương quyết xử lý theo quy định đối với các trường hợp tuyên truyền, kích động người dân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn; ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông của xã Miền Đồi; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các xã trên địa bàn huyện bằng nguồn lực từ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác để người dân sớm được thụ hưởng, thoát nghèo và đảm bảo hoàn thành giải ngân theo kế hoạch đã đề ra; nghiên cứu, phát triển thêm một số loại cây trồng, vật nuôi là thế mạnh của địa phương; tổ chức vùng sản xuất bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục quan tâm hỗ trợ, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các hộ gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đối với diện tích ruộng bậc thang và đồi Lè Vôi (thảo nguyên xanh) của xã Miền Đồi; kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, vi phạm về xây dựng, san lấp đất, phát triển tự phát làm phá vỡ cảnh quan, môi trường của khu vực ruộng bậc thang và thảo nguyên xanh; nghiên cứu, quy hoạch, trồng một số loại cây dọc các tuyến đường lên xã Miền Đồi và đường giao thông trong xã nhằm tạo cảnh quan, từng bước hình thành bản sắc, đặc trưng riêng của xã phục vụ phát triển du lịch.

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi, huyện Lạc Sơn năm 2024 (dự kiến thời gian tổ chức vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2024 với các hoạt động chủ yếu sau: Các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa và giới thiệu cảnh quan, vẻ đẹp ruộng bậc thang của xã Miền Đồi; giới thiệu sản vật địa phương gắn với ẩm thực của đồng bào dân tộc Mường; các hoạt động khám phá như: Trải nghiệm bay dù lượn; tổ chức Giải chạy bán marathon Miền Đồi), báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để xem xét, cho ý kiến trước ngày 15/8/2024./.