DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022

21/12/2022 00:00
Ngày 19/12/2022, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 10975/TB-VPUBND thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022.

Thực hiện Quy định số 16-QĐ/TU ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 15/12/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp công dân định kỳ. Tham dự có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành: Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình.

Trong ngày có tổng số 06 đoàn với 10 lượt công dân tới Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; các đoàn, công dân chấp hành tốt nội quy của Trụ sở Tiếp công dân; lực lượng an ninh, lực lượng bảo vệ đã thực hiện giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn ngày tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Tiếp công dân tỉnh đã phân loại, hướng dẫn công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Trong ngày, không có đoàn công dân nào đủ điều kiện, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo một số nội dung sau:

Giao Thanh tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh nghiên cứu, đề xuất việc thanh tra, kiểm tra chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số địa bàn phức tạp về đơn thư, khiếu kiện.

Đối với các vụ việc đông người, phức tạp mới phát sinh tại một số địa phương, giao Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với các địa phương trong việc nắm bắt tình hình khiếu kiện của công dân, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu kiện trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.