DetailController

Tin từ các đơn vị

Thành phố Hòa Bình: Tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 0,2 – 0,3% đạt mục tiêu đề ra

13/06/2024 14:38
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về giảm nghèo, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 09/9/2022 về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu đề ra: “Phấn đấu đến năm 2025 thành phố Hòa Bình giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm bình quân từ 0,2-0,3 %; Đối với xã đặc biệt khó khăn (xã Độc Lập) giảm từ 3- 5% trở lên”.
Tiếp nhận nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà nhân ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Mặc dù thời gian đầu triển khai thực hiện Chương trình còn chậm, gặp nhiều vướng mắc trong việc triển khai và áp dụng các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, sự chỉ đạo của UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan nên đã khắc phục được khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ kịp thời. Kết quả từ năm 2021 – 2024, các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo trên địa bàn thành phố đã được triển khai, nhất là trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn đột xuất như: Giải quyết việc làm; tạo điều kiện cho vay tín dụng ưu đãi, hỗ trợ cải thiện nhà ở, y tế, giáo dục để đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể: Đã huy động được trên 6,7 tỷ ngân sách Trung ương; 52 triệu ngân sách địa phương; trên 1,3 tỷ nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện Chương trình. Trong đó, gần 3,8 tỷ đồng triển khai dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, với 07 mô hình giảm nghèo đều là các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp. Tổng cộng có 249 hộ tham gia (thụ hưởng đự án), có gắn với quy hoạch phát triển sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổ chức 09 lớp đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Tổ chức 04 hội nghị, hội thảo tư vấn, giới thiệu việc làm cho 935 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, hộ gặp khó khăn tại 04 điểm cụm trên địa bàn thành phố; 01 Hội nghị truyền thông nâng cao năng lực cán bộ thông tin tuyên truyền; hỗ trợ, nâng cấp 04 cụm thông tin điện tử tại xã Độc Lập (xã vùng III năm 2021- 2023)….

Công tác tuyên truyền, vận động ở khu dân cư gắn liền với Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì đã có tác động tích cực, qua đó xuất hiện nhiều cách làm tốt, mang lại hiệu quả kinh tế, nhiều hộ nghèo đã tự lực vươn lên thoát nghèo, từng bước góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững. Các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các phường, xã đã được xây dựng, sửa chữa như trường học, giao thông nông thôn, nước sạch, các thiết chế văn hóa…tạo động lực thúc đẩy giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Công tác giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo được sự ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn và tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài thành phố giúp đỡ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn đã góp phần vào kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn. Nhờ đó, đến nay tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 0,2 – 0,3% đã đạt theo mục tiêu đề ra. Trong đó: xã Độc Lập (Xã vùng III) năm 2021 có 131 hộ nghèo, tỷ lệ 20,93%. Cuối năm 2022 tổng số hộ nghèo còn 79 hộ, tỷ lệ 12,62%. Đến cuối năm 2023, kết quả rà soát hộ nghèo giảm còn 39 hộ nghèo, tỷ lệ 6,25%. Xã Độc Lập đã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023, theo đúng tiến độ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo, Thành phố Hòa Bình đã lồng ghép hiệu quả các nguồn Kinh phí từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, phân cấp quản lý, tăng cường giám sát, không để trùng lặp đối tượng, nội dung thực hiện, phát huy tối đa hiệu quả xử dụng nguồn vốn. Đồng thời tiếp nhận từ nguồn hỗ trợ của các đoàn thể Chính trị xã hội thành phố, Hội chữ thập đỏ thành phố, đã góp phần to lớn vào kết quả thực hiện Chương trình, đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản để ổn định đời sống. Theo đó, đã thực hiện miễn, giảm học phí cho 2.668 lượt học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Rà soát, cấp thẻ và gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế cho 4.659 lượt người nghèo, người thuộc hộ nghèo; 3.791 lượt người thuộc hộ cận nghèo. Kịp thời hỗ trợ tiền điện sinh hoạt theo định mức quy định cho 1.917 lượt hộ nghèo (2021-2024) với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (có khả năng lao động) được vay vốn theo nhu cầu để phát triển sản xuất tạo việc làm và tăng thu nhập…/.