DetailController

Tin từ các đơn vị

Thành phố Hòa Bình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024

14/03/2024 16:30
Tính đến 31/12/2023, thành phố Hòa Bình có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Yên Mông, Hợp Thành, Mông Hóa); Toàn thành phố có 27 sản phẩm OCOP, trong đó có 9 sản phẩm 4 sao, 18 sản phẩm đạt 3 sao.
Người dân xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho thu nhập ổn định

Năm 2024, thành phố phấn đấu có: 01 xã (xã Thịnh Minh) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã (xã Yên Mông) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân tiêu chí nông thôn mới của thành phố đạt 19 tiêu chí/xã. Xây dựng chuẩn hóa từ 02 sản phẩm OCOP được công nhận trở lên.

Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Thịnh Minh), đến hết năm 2023, theo kết quả tự rà soát các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã Thịnh Minh đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Còn 05 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 1, 5, 6, 14, 18.

Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Yên Mông), đến thời điểm hiện tại xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Còn 03 tiêu chí cần phải hoàn thiện để đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 là: tiêu chí số 2 Giao thông, tiêu chí số 5 Giáo dục, tiêu chí số 14- Y tế.              

UBND thành phố yêu cầu đối với các xã còn lại, sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới bền vững, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Khó khăn hiện nay, việc huy động nguồn nguồn lực tư nhân, nguồn lực trong xã hội trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố còn hạn chế, chủ yếu là Nhân dân đóng góp bằng ngày công lao động. Theo Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Bộ tiêu chí tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới khi đạt 5 tiêu chí sau: Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025).  Có ít nhất 01 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Có 100% số phường trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên). Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu là 5 m2/người. 

Để hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2024, đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn trước phải tổ chức rà soát và lập hồ sơ đề nghị công nhận lại các xã đạt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Do đó, UBND thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục quan tâm hướng dẫn và hỗ trợ các xã của thành phố hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để các xã tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sau sắp xếp theo Nghị quyết 830/NQ-UBTVQH14 theo lộ trình, kế hoạch đề ra./.