DetailController

Tin từ các đơn vị

Thành phố Hòa Bình: “Đoàn kết, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, quyết tâm xây dựng thành phố Hoà Bình sớm trở thành đô thị loại II trước năm 2025”

19/03/2024 17:09
Nhằm hoàn thành mục tiêu Nghi quyết Đại hội Đảng bộ thành phố về xây dựng thành phố Hoà Bình theo các tiêu chí đô thị loại II, hoàn thành trước năm 2025, năm 2024, UBND thành phố Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch công tác năm với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, quyết tâm xây dựng thành phố Hoà Bình sớm trở thành đô thị loại II trước năm 2025”.

Theo đó, năm 2024, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thành phố tập trung triển khai thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau: Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất 18,5%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/người; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 719 tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương đạt 1446,6 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương 1446,6 tỷ đồng; Hoàn thành Đồ án Quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/10.000 thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Hoàn thành Chương trình phát triển đô thị thành phố Hoà Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Trình cấp có thẩm quyền Đề án đề nghị công nhận thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại II; Lập Đề án thành lập phường Mông Hoá thuộc thành phố Hoà Bình theo tiêu chuẩn phường đô thị loại II; Triển khai hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án phát triển kinh tế ban đêm thành phố.

Đồng thời xác định một số giải pháp trọng tâm gồm có:

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, duy trì mức tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các hộ và cá nhân phát triển kinh doanh đa dạng, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh; phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến khích phát triển thương mại - dịch vụ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn. Khai thác, phát huy tốt việc vận hành Phố đi bộ trên tuyến đê Đà Giang, thành phố Hoà Bình.

Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tập trung phát triển ngành công nghiệp có ưu thế về nguyên liệu, thị trường, tăng cường hiện đại hóa, tăng năng suất lao động. Phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến công, giải quyết thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các nút thắt về đất đai, về hạ tầng, về thủ tục hành chính để thu hút các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược, có năng lực và tiềm năng tài chính lớn. Rà soát, kiến nghị thu hồi các dự án chậm tiến độ, nhà đầu tư không đủ năng lực để kêu gọi nhà đầu tư mới.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; áp dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai sản xuất nông, lâm, thủy sản theo hướng kinh tế đô thị, ổn định chăn nuôi; tiếp tục quản lý giết mổ gia súc, gia cầm phân tán vào cơ sở giết mổ tập trung. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trọng tâm là phát triển sản xuất và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành. Chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng quy định. Xây dựng thêm các sản phẩm OCOP ở các phường, xã trong đó tạo điều kiện cho các hợp tác xã trong quá trình xây dựng sản phẩm.

Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2045; tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm cơ sở phát triển các khu vực trên địa bàn thành phố đảm bảo theo đúng quy định; phấn đấu, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt tỷ lệ 100% khu vực phát triển đô thị. Hoàn thành Chương trình phát triển đô thị thành phố Hòa Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Xây dựng Đề án đề nghị công nhận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đạt tiêu chí đô thị loại II.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, nhất là khu vực trung tâm thành phố, các trục chính giao thông đối nội, đối ngoại; thiết kế tăng cường thắp sáng và trang trí cảnh quan các vị trí các nút giao quan trọng, các trung tâm hành chính của tỉnh, thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, xây dựng không phép, sai phép; các vi phạm quy định quản lý lòng đường, hè phố và vệ sinh môi trường gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các phường, xã, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm, hoặc có hành vi tiêu cực trong khi thi hành công vụ.

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra tình hình sử dụng đất, xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng đất của các phường, xã theo thẩm quyền. Rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp đề xuất xử lý các trường hợp không sử dụng hoặc sử dụng đất không hiệu quả theo quy định. Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tháo gỡ khó khăn trong việc xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và những vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị. Tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ ngay từ đầu đối với các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Chủ động bố trí quỹ đất tái định cư cho từng dự án. Chỉ đạo đẩy nhanh quá trình xác minh nguồn gốc sử dụng đất, tài sản trên đất của các dự án. Rà soát các dự án chậm tiến độ để lập kế hoạch triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đối với những dự án còn vướng mắc. Đẩy nhanh và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, các dự án mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Khai thác, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý tốt nguồn thu, tạo nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí

Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách Nhà nước ngay từ những tháng đầu năm, nhất là việc thu tiền sử dụng đất. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường thanh tra, chống thất thu, có biện pháp xử lý cụ thể các khoản nợ đọng thuế. Phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi để tạo nguồn xử lý các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh.

Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách, các dự án đã hoàn thành trong năm 2023 nhưng chưa bố trí được vốn và các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2024. Tập trung điều hành ngân sách, chủ động, tích cực, điều chỉnh nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách trong phạm vi dự toán

đã được quyết định.

Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư công; thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024, ưu tiên bố trí vốn tập trung để đầu tư các công trình trọng điểm, có tính đột phá, các công trình cấp bách; các công trình, dự án phục vụ nâng cấp thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại II; thu hút đầu tư để hoàn thiện về hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Tập trung đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình sớm đạt các tiêu chuẩn phường trực thuộc đô thị loại II. Thực hiện tốt xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, xây dựng nhà ở xã hội.

Nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư bảo đảm các dự án đầu tư phải theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, áp dụng các biện pháp chủ động để thực hiện đầu tư các công trình đúng tiến độ./.