DetailController

Thời sự trong ngày

Tháng 4: Quyết định chủ trương đầu tư cho 07 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là trên 600 tỷ đồng

26/04/2023 17:30
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 4 năm 2023, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 902 tỷ đồng; Quyết định chấm dứt hoạt động thu hồi 01 dự án do vi phạm quy định của Luật Đầu tư. Lũy kế đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 726 dự án đang hoạt động, trong đó có 37 dự án đầu tư vốn nước ngoài với tổng vốn khoảng 608 triệu USD và 689 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn khoảng 182.860 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả đóng góp tích cực cho thu ngân sách nhà nước

Trong tháng 4, UBND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 07 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 611,4 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm trước, về số dự án bằng 58,3%, về vốn đăng ký bằng 124,4%. Thực hiện điều chỉnh 02 dự án đầu tư. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có tổng số 730 dự án; trong đó, có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 608 triệu USD và 693 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 184.606 tỷ đồng.

Tháng 4/2023, tiếp nhận, cấp mới 02 dự án với tổng vốn đăng ký là 27,5 tỷ đồng; điều chỉnh 02 dự án. Tính đến nay, tổng số dự án đầu tư vào các KCN của tỉnh là 107 dự án, trong đó 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đăng ký 519,33 triệu USD và 82 dự án đầu tư trong nước, tổng số vốn đăng ký 15.795 tỷ đồng. đã tiếp nhận và xử lý 611 lượt hồ sơ (hồ sơ qua mạng đạt 99,67%) và 24 lượt doanh nghiệp có cảnh báo rủi ro và vi phạm Luật Doanh nghiệp, luật Quản lý thuế. Kết quả tháng 4/2023 số doanh nghiệp thành lập mới 28 doanh nghiệp (vốn đăng ký: 1.485,9 tỷ đồng) và 108 đơn vị trực thuộc; số thay đổi được chấp thuận: 940 lượt hồ sơ; số yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung: 405 lượt hồ sơ; Số DN tạm ngừng hoạt động: 134 doanh nghiệp, số hoạt động trở lại: 70 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp giải thể, thông báo giải thể tự nguyện: 93 doanh nghiệp (trong đó: 18 DN giải thể, 50 đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động).