DetailController

Tin từ các đơn vị

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dựa án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh

27/05/2024 15:13
Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh đều đáp ứng mục tiêu, quy mô xây dựng; tuân thủ theo quy hoạch, giấy phép xây dựng đã được phê duyệt. Về công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, nhìn chung quá trình lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư đều tuân thủ việc lấy ý kiến Nhân dân và các đơn vị liên quan. Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về quy hoạch, về đầu tư xây dựng được triển khai thực hiện kịp thời. Qua đó nắm bắt được các khó khăn, vướng mắc để tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ.
Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các dựa án đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh

Giai đoạn 2021 - 2023, toàn tỉnh có 13 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị, khu đô thị sinh thái. Trong đó 06 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, với diện tích 181,48 ha (93,13 ha rừng trồng; 88,35 ha đất không có rừng). Toàn bộ diện tích được đưa ra ngoài quy hoạch ba loại rừng tại Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng theo Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 457/SNN-KL ngày 23/02/2024 về việc cung cấp thông tin bản đồ, cơ sở dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 theo quy định. 07 dự án chưa có nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Tổng số 06 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, 05 dự án thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế (diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác có 93,13 ha là rừng trồng), cụ thể 03 dự án đã hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh; 02 dự án chưa có hồ sơ đề nghị thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế. 01 dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế (do toàn bộ diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 2,73 ha đất trống chưa có rừng).

Trong 06 dự án đã được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thì có 01 dự án (Dự án Khu nhà Vườn cao cấp Golden Farm tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã được Thanh tra tỉnh thanh tra theo Quyết định số 464/QĐ-TTr ngày 07/11/2022 của Thanh tra tỉnh, thanh tra việc thực hiện trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích rừng, đất rừng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện: Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy thực hiện giai đoạn 2019- 2021, kết quả dự án chấp hành tốt, không có vi phạm.

Tuy nhiên, hiện nay các dựa án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như một số dự án chậm tiến độ, chậm triển khai thực hiện hoàn thiện điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Điều 19 Luật Lâm nghiệp và thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Về thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế, một số dự án, chủ đầu tư chậm nộp tiền trồng rừng thay thế, tuy nhiên không có căn cứ xử lý. Khó khăn trong việc thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đặc biệt đối với dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác.

Có thể khẳng định, các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh triển khai đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị tỉnh Hòa Bình. Thời gian tới, các sở, ngành và các địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác phối hợp trong triển khai dự án. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy hoạch, đảm bảo đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng. Tỉnh đề nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp để triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả./.