DetailController

Chính trị

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

01/06/2023 16:30
Trong tháng 6/2023, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; Kết luận số 840-KL/TU, ngày 03/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2023; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kiểm tra sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Lãnh đạo thực hiện tốt các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tại các hội nghị, buổi làm việc với các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tiếp công dân định kỳ và xử lý, đơn, thư của công dân theo quy định. Lãnh đạo Đại hội hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo kế hoạch…

Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Lựa chọn điển hình trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị để giới thiệu tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh trình Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thủ tướng Chính phủ xem xét, tặng Bằng khen năm 2023. Ban hành Kế hoạch sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, bổ sung và xuất bản cuốn sách “Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các kỳ Đại hội (1945-2020)”. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 6, hội nghị giao ban báo chí quý II/2023.

Ban hành Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương các cơ quan khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục vị trí việc làm và bản mô tả vị trí việc làm; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; điều chỉnh giao biên chế và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2023. Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

Thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023. Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với: (1) Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh; (2) Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hòa Bình và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Giám sát việc ban hành và triển khai thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy tại các đảng bộ trực thuộc. Tiếp đảng viên, công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, xử lý vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí tại Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn kiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tiếp công dân, xử lý đơn, thư của công dân theo quy định.

Lãnh đạo chủ động nắm chắc tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết các văn bản theo chỉ đạo của Trung ương. Kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với đảng viên là cấp ủy viên tỉnh và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại Hội Nông dân; Liên đoàn lao động tỉnh. Tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” cấp huyện và Hội thảo công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sơ kết việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của các Ban Chỉ đạo về công tác dân vận. Tiếp tục theo dõi hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tổ chức giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kịp thời kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh; tập hợp, thu hút, kết nạp đoàn viên, hội viên mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ người có công đảm bảo đúng tiến độ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2023”. Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức Chương trình ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Hội Cựu chiến binh chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo tổ chức Đại hội Công đoàn và Hội Nông dân theo kế hoạch. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tập trung hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo các địa phương chăm sóc cây trồng và hoa màu theo đúng khung thời vụ; chuẩn bị các điều kiện để triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu vụ mùa năm 2023; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh hại trên cây trồng. Tập trung kiểm soát, phòng ngừa cũng như phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là các loại dịch nguy hiểm như Bệnh dịch tả lợn Châu phi, cúm gia cầm,...

Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh may mặc, sản xuất liện điện tử, sản xuất vật liệu xây dựng,... Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Bộ chỉ số DDCI để đánh giá năng lực của chính quyền cấp huyện và các sở, ngành của tỉnh.

Chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện dạy và học theo đúng Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023; tổng kết năm học 2022-2023 và bàn giao học sinh nghỉ hè. Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Tiếp tục xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2023-2030.

Tăng cường quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2023.

Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2023; tập trung huy động các nguồn thu từ thuế, phí, đặc biệt quan tâm và đôn đốc thu nợ đọng thuế; chú trọng các nguồn thu từ đất và khai thác các nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; quản lý chặt chẽ việc bán đấu giá tài sản Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Tiếp tục chỉ đạo các tuyến làm tốt công tác khám chữa bệnh, thực hiện tốt chế độ thường trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận và cứu chữa bệnh nhân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, năng lực khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Lãnh đạo xây dựng: (1) Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền Văn hóa Hòa Bình”; (2) Hồ sơ “Nền Văn hóa Hòa Bình” báo cáo Thủ tướng Chính phủ; (3) Hoàn thiện các thủ tục đệ trình UNESCO ghi danh “Văn hóa Mo Mường” trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp.

Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh. Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa thiên tai, động đất và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình năm 2023. Làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện tốt các Kế hoạch, đợt cao điểm nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo xử lý kịp thời, đúng quy định các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp. Tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch./.