DetailController

Khoa học - Môi trường

Tăng cường thực hiện đảm bảoan toàn trong hoạt động khoáng sảntrên địa bàn tỉnh Hòa Bình

10/05/2022 00:00
Ngày 6/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1541/STNMT-KS gửi UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường thực hiện đảm bảo an toàn trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các phòng ban, cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các chỉ thị, quyết định của Trung ương và địa phương về quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là đồng chí Chủ tịch UBND và trưởng các phòng, ban, cơ quan liên quan; tăng cường vai trò của các cơ quan dân cử và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong việc giám sát hoạt động khai thác và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương. Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéodài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu.

Chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của các đơn vị trên địa bàn quản lý theo đúng Giấy phép khai thác được cấp, thiết kế cơ sở đã được thẩm định. Đặc biệt là phương án san hạ, khai thác đất san, lấp khi cải tạo mặt bằng đối với hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt, cấp phép; đảm an toàn trong khai thác, san hạ, vận chuyển; kiểm tra việc chấp hành đối với những khu vực, diện tích đã được Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định chấp thuận cho san gạt, hạ độ cao, cải tạo mặt bằng trên địa bàn và xử lý theo quy định đối với những sai phạm (nếu có), có biện pháp kiên quyết để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tiến hành giải tỏa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (không phép và sai phép); chủ động cập nhật và thông báo kịp thời cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, yêu cầu: Các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các hộ gia đình được cấp giấy phép cải tạo mặt bằng, khai thác đất san, lấp) thực hiện nghiêm việc khai thác theo đúng toạ độ, diện tích, độ sâu, trữ lượng, công suất quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp; đảm bảo khai thác đúng thiết kế cơ sở hoặc phương án san hạ, khai thác đất san, lấp khi cải tạo mặt bằng đã được thẩm định; thực hiện nghiêm quy định của Luật Khoáng sản, các quy định pháp luật liên quan; bảo vệ tài nguyên khoáng sản và thực hiện tốt, hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường.

Thực hiện đúng, đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản; bảo đảm tuyệt đối an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ, an toàn vật liệu nổ; phải thường xuyênthực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động; xử lý ngay các khu vực có nguy cơ về sạt lở; quy hoạch, khảo sát địa chất công trình khu vực đổ thải, đổ thải đất đá tại bãi thải đảm bảo chiều cao an toàn, đối với các khu vực thải đất đá có nguy cơ trượt lở cao phải thực hiện đắp đê, kè chống sạt lở.

Chủ động xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, các biện pháp phòng, chống các sự cố, các tình huống xấu có thể xảy ra, đặc biệt là nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi khu vực khai thác, chế biến khoáng sản; kịp thời di chuyển và thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện hoạt động trong khu vực nguy hiểm;đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người lao động và các quy định khác về an toàn trong khai thác mỏ, nhất là trong mùa mưa bão; quản lý, kiểm soát các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường, nghiêm cấm việc xả chất thải, hóa chất chưa qua xử lý ra môi trường./.