DetailController

Giáo dục

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024

18/06/2024 15:37
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp rất quan trọng đối với học sinh trên địa bàn tỉnh, có tác động, ảnh hưởng sâu rộng và được cả xã hội quan tâm. Đặc biệt, năm 2024 là năm cuối cùng tổ chức Kỳ thi theo Chương trình Giáo dục phố thông 2006 (Từ năm 2025, Kỳ thi tốt nghiệp sẽ được triển khai theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018). Thực hiện Công văn số 8500-CV/BTGTW, ngày 27/5/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc lãnh đạo, phối hợp tố chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tổ chức Kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Ngày 17/6/2024, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 601-CV/TU về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh năm 2024, các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ thi theo quy chế, quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành ở Trung ương và của tỉnh; bảo đảm Kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, khách quan, trung thực và an toàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí cho Kỳ thi; chủ động xây dựng phương án xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Kỳ thi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có). Báo cáo nhanh kết quả tổ chức Kỳ thi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 15/7/2024.

Các huyện uỷ, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ thi tại địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản hướng dẫn, quy định, thông tin về Kỳ thi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tham dự Kỳ thi.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường nắm bắt thông tin, tình hình về Kỳ thi; kịp thời phát hiện, xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc liên quan đến Kỳ thi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, phối hợp định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ thi; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường tuyên truyền, năm bắt dư luận xã hội trước, trong và sau khi diễn ra Kỳ thi, nhất là các vấn đề nối cộm Nhân dân quan tâm. Tổng hợp, báo cáo nhanh kết quả tố chức Kỳ thi về Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 17/7/2024 để báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

Các cơ quan báo chí tỉnh chủ động thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh về Kỳ thi; đẩy mạnh tuyên tuyền, lan tỏa thông tin tích cực về Kỳ thi; chú trọng tuyên truyền, thông tin định hướng tuyển sinh về ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh trong thời gian tới./.